پیام شورای شهر کابل حزب آبادی افغانستان
به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

شورای شهر کابل حزب آبادی افغانستان تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان وانتخاب رفیق دانشمند داکتر حبیب منگل را بحیث رییس این شورا به تمام اعضای پرافتخار حزب آبادی افغانستان وبخصوص اعضای شورای اروپایی حزب تبریک عرض نموده خواهان موفقیت های بیشتر رفقا بوده  و می باشیم.

بادرود های رفیقانه


جیلانی
رییس شورای شهر کابل حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۱۹ـ ۲۱۰۹

Copyright ©bamdaad 2019