پیام شاد باش شورای کشوری سوییس حزب آبادی افغانستان

به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس اروپایی حزب

 

شورای کشوری سویس تدویرجلسه حضوری کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان را به کمیسیون تدارک و راه اندازی کنفرانس ، و شورای کشوری المان حزب که زحمات زیادی را درسازماندهی و پیشبرد کارکنفرانس متقبل شدند تهنیت و شادباش میگوید .

 دراین جلسه باشکوه رییس ، معاونین ، سکرترمسوول و اعضای شورای اروپایی حزب  با رای گیری دموکراتیک انتخاب شدند که این مسوولیت را به همه شان تبریک میگوییم .

 شورای حزبی سویس به شورای اروپایی و رفیق عزیز دوکتورحبیب منگل رییس شورای

اروپایی ازهمکاری همه جانبه خود اطمینان میدهد .

پیروزباد حزب آبادی افغانستان!

 

سلیم سلیمی

رییس شورای کشوری سویس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۱۹ـ ۲۱۰۹ 

Copyright ©bamdaad 2019