پیام شورای ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان 

به مناسبت تدویرموفقانه کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

رفقا عزیز و گرامی !


تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  را به رفیق گرامی مان دوکتورحبیب منگل و همه شرکت کننده گان این کنفرانس صمیمانه و رفیقانه تبریک میگوییم.
شورای ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان به این امر باورمند است که شورای اروپایی حزب مان در این برهه حساس تاریخی گام استوار و متحدانه ای را به سوی تحکیم اصولیت حزبی، رشد صفوف حزب و استحکام سازمان های حزبی به پیش برداشته است.

امید واریم این شورا حلقه مستحکم اتصال سازمانی به دفترمرکزی حزب و فکتور تغییر، پویایی و تجدد سازمانی مبدل شود.


با تقدیم احترامات فایقه
شورای ولایتی هـرات

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۱۸۰۹

Copyright ©bamdaad 2019