پیام شورای ولایتی کابل عنوانی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان وتعین شخصیت مدبر ومحبوب ما جناب داکتر حبیب منگل بحیث رییس آن شورا تمنیات نیک اعضای شورای ولایتی کابل را پذیرا شوید.

تدویر موفقانه کنفرانس مهم و ارزشمند شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در این مقطع حساس تاریخی، موفقیت بزرگی در راه تحکیم پایه های حزب در آن سازمان و ایجاد زمینه روابط منظم و ارگانیک آن با دفتر مرکزی وسازمان های مربوط آن درکشور محسوب می شود. امید واریم این سلسله برای تحکیم وتوسعه هرچه بیشتر حزب محبوب ما بیانجامد.

موفقیت های مزید تمام اعضای خردمند شورای اروپایی حزب را استدعا داریم.

بااحترام

استاد مزمل صدیقی

رییس شورای ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۸۰۹

Copyright ©bamdaad 2019