تدویرکنفرانس بمناسبت پنجمین سالگرد درگذشت زنده یاد داکتراناهیتا راتب زاد


گزارشگر:  یاسمین همسنگر

 

بتاریخ ۸ سپتمبر۲۰۱۹ ترسایی ازسوی شورای سراسری زنان افغان درهالند کنفرانس یادبود ازپنجمین سالگرد درگذشت زنده یاد داکتراناهیتاراتب زاد یکی ازپیشکسوتان نهضت چپ دموکراتیک و بنیانگذار س.د.ز.ا درشهرآرنهم کشورشاهی هالند تدویریافت .

کارکنفرانس با گرداننده گی محترمه بانو یاسمین همسنگرسکرترمسوول این شورا آغازگردیده ، درابتدامحترمه بانوسهیلا زحمت رییس این شورا ضمن خیرمقدم و خوش آمدید واظهار قدردانی ازحضوروسهم گیری هیات رهبری ، فعالین شورا وسایراشتراک کننده گان کنفرانس درمورد کارکردها وشخصیت والای زنده یاد داکتر اناهیتاراتب زاد ونشریه مجله «زنان افغانستان»ارگان نشراتی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان زیرنظرو رهنمایی های سازنده زنده یاد داکترراتب زاد درآن دوران یادآوری نمود.

بعدامحترم ولی محمد زیارمل معاون سازمان اروپایی حزب آبادی دررابطه به کارنامه ها وفعالیت های هدفمند ودرخشان زنده یاد داکتراراتب زاد بخاطررهایی زنان اززیریوغ استبداد سیاه

سلطنتی مفصلا توضیحات ارایه نموده و روی اثربخشی کارکردهای فراموش ناشدنی وی درحیات جتماعی زنان ومردان درمقطع های مختلف تاریخ تاکید ورزید.

درادامه کنفرانس داکتر شفیقه رزمنده رییس همایش اروپایی زنان افغانستان ویکی ازهمکاران وهمرزمان نزدیک زنده یاد داکترراتب زاد پیرامون شخصیت بی نظیروچند بعدی وی مفصلا سخنرانی نموده وازخاطرات خویش با این زن قهرمان و پرافتخارتاریخ معاصر کشوریاددانی نموده و راجع به جوانب مختلف کاری زنده یاد داکتراناهیتا راتبزاد  درحزب ، شورای مرکزی س.د.ز.ا، سازمان صلح وهمبستگی ،در وزارت خانه های کلیدی کشور درآنزمان توضیحات مفصل ارایه داشت.

متعاقبا محترم ولی محمدشاهپور رییس اتحادیه انجمن های افغانها درهالند ضمن صحبت همه جانبه پیرامون فعالیت های تاریخی زنده یاد داکتراناهیتا راتب زاد نظریات وپیشنهادات خویش در راه حفظ وتحقق میراث گرانبهای معنوی همچوشخصیت ها به اشترک کننده گان محفل شریک ساخت.

همچنان طی این کنفرانس بانو زرغونه ولی فعال حقوق زن،شاعرخوش قریحه کشورپیرامون کاروفعالیت برازنده زنده یادداکتراناهیتاراتب زاد صحبت نموده وتقدیرنامه ستاد انتخاباتی خویش را

جهت قدردانی ازتلاش های ارزشمند محترمه بانوسهیلا زحمت برای وی اهدانمود.

برعلاوه دراین کنفرانس محترم نورالدین همسنگرشاعر و روزنامه نگارسابقه دار،محترم عبدالصمد کارمند فعال سیاسی و اجتماعی ویکی ازمسوولین برنامه دریچه بهارتلویزیون جهانی بهار، محترم عبدالبصیر دهزاد معاون انجمن حقوقدانان افغان دراروپا راجع به نقش تاریخی زنان درشوراهای سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ومبارزه گسترده و قهرمانانه وی درشرایط دشوارخفقان آور رژیم سلطنتی سخنرانی نمودند.

برعلاوه پیام بانوزرغونه ژواک اعطا یکی ازمدافعین حقوق زن توسط محترمه یاسمین زیارمل معاون شورای س.ز.ا.درهالند به خوانش گرفت.

همچنان پیام ثبت شده محترم بانو داکترشکریه زمان آصفی  فعال اجتماعی و سیاسی درکنفرانس به سمع اشتراک کننده گان رسانیده شد.

دراخیرمحترم داکترحبیب منگل فعال سیاسی واجتماعی ضمن ارزیابی کارکنفرانس پیرامون شخصیت برجسته و کارنامه های تابناک زنده یاد داکترراتب زاد درزمینه های مختلف توضیحات داده و با بیان خاطرات خویش درعرصه فعالیت های سیاسی واجتماعی بازنده یادداکتراناهیتا راتب زاد،کارکنفرانس رامثبت وعالی ارزیابی نمود.

کنفرانس باصرف عصریه که ازطرف تعدادازفعالین این شورا تهیه و تدارک یافته بود پایان یافت.

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۰۰۹

 

Copyright © bamdaad 2019