بـرخـیـــز

برخیز وطن را زغم  آزاد  بسازیم

این توده ماتم زده را   شاد بسازیم

برخیزوطن راهمه با وحـدت یاری

آزاد  ز هــردشمن و شیاد  بسازیم

این خانه ویران شده دست ددان را

بار  دگر  اعمار  ز بنیـاد  بسازیم

ازآتش خون رسته نماییم  وطن را

با طرح  نو آمـاده و  آباد  بسازیم

سوزیم طلسمات خموشی بصدشور

از  درد  دل جامعه فـریاد بسازیم

داد دل  پرخون تب آلـود وطن را

گیریم  ز بیداد فلک ، داد بسازیم

در سنگر آزادی ، برضد  تجـاوز

نیروی بپا خاسته اضـداد  بسازیم

کاخ ستم  و سلطه و بنیاد ستـم را

از بیخ بر افگنده و بربـاد  بسازیم

این دشمن آزمون شده بی سروپا را

محکـوم سرافگنـده وناشــاد بسازیم

ازخطه ی پامال شـده پای تجــاوز

قبری به همه قاتل وجلاد بسازیم

تا جای تجاوزگر جانی ترورست

دردوزخ فرعونی و  شداد بسازیم

برخیز که تاخا ک وطنراهمه باهم

آتش به سر دشمن  کـمزاد بسازیم

آشنای قدیمی  پی باز آمده گان را

دیوانه و  رویایی و غمبـاد بسازیم

بالا تزازعشق وطن نیست به عالم

کزهرنفسی کوهکن فرهاد بسازیم

برخیز که با  جنبش  گسترده ملی

این محوطه رادرهمه ابعاد بسازیم

این پرچم آزاده گیُ  خلق وطن را

افــراشته  در قـله شمشاد  بسازیم

(عبدالوکیل کوچی )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۹ـ ۰۹۰۹

Copyright © bamdaad 2019