اشـرف مخـلوقـاته

اشرف مخلوقاته اور دې بل کړ هرې خواته
اشرف مخلوقاته
وطن پکې ایرې شو له دروازه تر هراته
اشرف مخلوقاته
***
د وینو ډنډ کې لامبې له سهاره تر ماښامه
د تش مسجد امامه
فتنه د سړیتوب یې له آغازه تر انجامه
د تش مسجد امامه
هېڅکله نه مړېږې د سرونو له زکاته
اشرف مخلوقاته
***
عجبه پاچاهي ده د ارواحو،په دې ښار کې
په دې ساړه بازار کې
نیم ژونده ارمانونه ورته ناست دي انتظارکې
په دې ساړه بازار کې
سرونه رېبل کيږي له اختره تر براته
اشرف مخلوقاته
***
د چارو فلسفه یې چې وهل او ټکول دي
د بل انسان وژل دي
د خدای تر نامه لاندې چې د وینو تویول دي
دبل انسان وژل دي
خاونده مونږه تېر یو د عربو له سوغاته
اشرف مخلوقاته
***
سکروټو باندې پټه ده د بلې دونیا لاره
د سره دوزخ سرداره
باران د وینو اوري له نیمروزه تر مزاره
د سره دوزخ سرداره
میدان د منډې نشته له مقصده تر میقاته
اشرف مخلوقاته
***
د ځان او د ایمان په خرڅولو معتبر شوې
رهبر شوې ملیونر شوې
د دین په نامه راغلې د سرو وینو سوداګر شوې
رهبر شوې ملیونر شوې
دعوه د سړیتوب دې نوره وتې له اثباته
اشرف مخلوقاته.

( صدیق کاوون )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۹۰۸

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019