استـقـلال

 

ترا یک قرن پیش ازمن

مرا صـد سال بعد از تـو

ترا بر جنگ استقلال

مرا بر جنگ استبداد

ترا بر ضد استعمار

مرا بر ضد استثمار

بجرم عشق این میهن

تـرا آنـدم ، مرا اینـدم

فقط با صحنه سازیهای تکراری

زخاک میهــن زیبـا جـدا کـردنــد

به استقلال این ملت جفا کردنــد

کنون برسرنوشت کشورماحکم میرانند

ونامش را هم استقلال میخوانند

بنام دین ومذهـب از همـان اول

وحالا هم بنام تو ، تجارت میکنند آنها

چنین خاکیست که بر چشم وطن

از دیر میپاشند 

مگر تاریخ بیرخم است

وخورشید حقیقت ها

یخ کذب و ریا را آب میسازد

همانطوریکه غازی مرد کشور

چون حقیقت رونما گردید

یقین دارم که روزی بر فراز

 قله های رزم وآزادی

هزاران پرچم آزاده گی دراهتزازآید.

   

( عبدالوکیل کوچی )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۹۰۸

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019