کتاب و جوانان

 

روزبه

تاریخ سوم ثور ۱۳۹۸ خورشیدی مصادف بود با روز بین المللی کتاب . ازاین روز در تمام کشورهای جهان به شمول افغانستان ، تجلیل بعمل آمد و روز کتاب را گرامی داشتند.

سازمان یونسکوی ملل متحد در سال ۱۹۹۵ ترسایی تصمیم گرفت تا از روز جهانی کتاب وحق نشر ، طی این روز تجلیل گردد. با پیروی ازاین فیصله ی یونسکو ، همه ساله درهمین روز ، روز جهانی کتاب در تمام کشور های جهان با تدابیر معین وعرضه خدمات علمی وفرهنگی ونشر آثار جدید نویسنده گان ، مورد استقبال قرار می گیرد.

کتاب ، نام آشنا و زیباییست که انسانها از زمانه های دور و تاریخی ، با آن سروکار دارند ، ازآن فیض برده اند ، از آن دانش آموخته اند ، با مطالعه آن مرزهای دور را عبور کرده و بدور دست های جهان وطبیعت ، دست یافته  اند. کتاب ، وسیله ، افزار و اثرگران بهابیست که دانش ، آگاهی ، معرفت وعلوم مختلفه را برای انسان ارایه می دهد، کتاب آیینه ی تمام نمایی است که انسان ها می توانند بوسیله آن ، با جهان و طبیعت زیبا ی ما حول خود آشنابی حاصل نمایند . کتاب بسان بال های توانا ونیرومندیست که به انسان ها توان پرواز را تا بلندی های بلند علم و دانش داده و انسان ها را توانایی دانستن وآموختاندن می بخشد واین حق را به انسان ها می دهد تا زمانی که انسان ها خواسته وبخواهند ، می توانند کتاب را باخود داشته واز آن مستفید گردند. کتاب انسان ها را با تمدن ها ، فرهنگ ها و تاریخ آشنایی می بخشد ومیان انسان ها ودست آورد های علمی آنها ، روابط  استوار وپایدار ایجاد می نماید.

کتاب گنج بی پایان وگران بهایی است که با مطالعه و آموزش آن برای انسان ها چنان ثروت بزرگ می بخشد که باگذشت هرروز حجم وپهنای آن گسترده تر شده و انسان عالم را می توان توانا گفت وهر چه ازاین ثروت بدیگران انتقال گردد ، از آن نه تنها کم نمی گردد بلکه در آن فزونی عاید می گردد.

 از آن جاییکه کتاب می تواند  به بالیدن انسان ها کمک کند ، کتاب به رشد جوامع انسانی نیز یاری می رساند ، پس جا دارد وشایسته وسزاوار است که کتاب را گرامی داشت .

« با خواندن کتاب، زبان  رشد می کند ودارای توانایی های بیشتری می شود. دایره واژه های ما نیز گسترده تر می گردد. توانایی ما برای شنیدن ودرک صداهای دیگران نیز افزایش می یابد. کتاب به درک وشناخت ما از فرهنگ های دیگران نیزکمک می کند.»

زمانی که از کتاب و روز جهانی کتاب می گوییم ومی نویسیم ، افغانستان بحیث یکی از مراکز تمدن های بزرگ گذشته در ذهن هریک ما تداعی می گردد  و ما را به این باور می رساند که افغانستان سرزمین علم و دانش بوده ، هست وخواهد بود. افغانستان مهد پیدایش وپرورش علما، دانشمندان ، نویسنده گان ، اهل فضل ومعرفت وشعرای بزرگ بوده که در طول تاریخ چون ستاره گان درخشان در آسمان علم و دانش درخشیده و از نور علم ومعرفت آن ها بسا هموطنان ما ومردمان منطقه وجهان  فیض برده ونام نامی شان در تاریخ ، افکار وخاطره ها تا هنوز زنده وماندگار بوده وجایگاه علمی وفرهنگی آنها برای همیشه محفوظ خواهد بود.

به همین گونه جریان آموزش وپرورش در طول تاریخ در کشورما ، در قید شرایط مختلف ادامه داشته  واز کتاب با انواع مختلف آن ها ، استفاده بعمل آمده و مردم به اشکال مختلف وامکانات گونه گون ، به کتاب دسترسی حاصل نموده وبه مطالعه و آموزش آنها پرداخته اند.

دولت ها نیز به نوبه خود در تهیه وچاپ کتاب اقدام نموده ونیازمندان کتاب را یاری رسانیده  ودرایجاد کتابخانه ها در مرکز و ولایات کشور اقدام نموده اند که می توان از کتابخانه عامه شهرکابل و کتاب خانه های سایر ولایات نام برد که موجودیت این کتابخانه ها با کتب مختلف ، قابل قدر می باشد.

به همین ترتیب ، موسسات ونهاد های تحصیلات عالی ، مسلکی ، لیسه ها ، متوسطه ها وسایر نهاد های علمی وآموزشی در زمینه ایجاد وتقویت کتابخانه های خود تلاش نموده ودانش آموزان را در مورد ، همکاری نموده ومی نمایند.

هم چنان ما شاهد کتاب فروشی های زیاد در شهر کابل وشماری از ولایات کشور می باشیم که کتاب های مختلف را به قیمت های مختلف در اختیار ضرورتمندان قرار می دهند ومصروف کارهای علمی وفرهنگی درجامعه می باشند.

چندی قبل به همکاری وزارت اطلاعات وفرهنگ ، پوهنتون کابل وموسسات نشراتی کشور ، نمایشگاه کتاب در پوهنتون کابل دایر وبرای مدتی بروی علاقمندان کتاب باز بود که این اقدام فرهنگی قابل قدر بوده ودر عرصه علمی وفرهنگی کشور قابل قدر می باشد. 

هم چنان درنظر است تا طبق تقویم سال ۱۳۹۸ خورشیدی ، دراخیر ماه ثور ، روز کتاب در کشور تجلیل گردد که تجلیل ازین روز می تواند احترام وارجگذاری مراجع علمی وفرهنگی ، علما ، دانشمندان و رهروان راه علم و فرهنگ را به کتاب وکتاب خوانی ، بازتاب بدهد وبیانگر ارزشدهی به کتاب ونویسنده گان آن باشد ویکباردیگر توجه مردم وبه ویژه جوانان را به کتاب وکتاب خوانی بطور گسترده جلب نماید.

زمانیکه از کتاب نام می بریم ، موضوع برسمیت شناختن واحترام به آنهایی که  اثرهای  علمی بوجود می آورند وبه جامعه علمی و فرهنگی ما  ارایه می نمایند ، مطرح می گردد.

آنهایی که اندوخته ها ، اندیشه ودید گاه های  علمی شان را در قالب آثار می ریزند و ارایه می دهند ، در حقیقت دیگران را از فیض علوم خود بهره مند می سازند ونیازمندی علمی وفرهنگی جامعه را مرفوع می سازند.

برای حزب آبادی افغانستان جای مسرت است که رفیق پوهاند داکتر محمد داود راوش رییس حزب آبادی افغانستان که سمت استادی را درپوهنتون تعلیم وتربیه استاد ربانی دارند، درکنارنوشتن مقاله ها و انجام مصاحبه های رادیویی وتلویزیونی ، به تهیه ونشر آثارعلمی شان اقدام نموده که تا اکنون چهار اثرعلمی شان چاپ وبمراجع علمی کشور ارایه شده ودو اثر علمی دیگر شان نیز تحت چاپ قرار دارد.

هرکتاب خواننده را به عمق اندیشه ها ، نظریات و دیدگاه های علما و دانشمندان می برد. کتاب بر خواننده اثربخشی خود را داشته و بسان مشعل فروزان خواننده را در راه پرخم وپیچ زنده گی ، بسوی اهداف وآرمان های نجیبانه وانسانی رهنمون می گردد.

علما ودانشمندان با آثار علمی شان در دل زمانه ها وسده ها با توده ها زیست می نمایند، کتاب ها وآثار شان همچوگنجینه های بی پایان ، ثروت های علمی جوامع انسانی را می سازند  و مردمان هرعصر را از آن مستفید می سازند.

حزب آبادی افغانستان بحیث حزب ملی ، دموکراتیک وترقی خواه کشور که در راه آزادی ، دموکراسی ، ترقی وعدالت اجتماعی به مبارزه عادلانه خود ادامه می دهد ، روز جهانی کتاب را گرامی می دارد وبمناسبت این روز از تمام شوراهای  ولایتی و شورای شهر کابل حزب  تقاضا می نماید تا درحدود امکانات در زمینه ایجاد کتاب خانه ها بمنظور استفاده اعضای حزب ومردم از کتاب ، اقدام نمایند. 

بامطالعه کتاب و فراگیری اندیشه های علما ودانشمندان بزرگ عرصه های سیاسی ، اقتصادی واجتماعی ، می شود هم درخود تغییرات مثبت آورد وهم از طریق مبارزات عادلانه ای احزاب وسازمان های سیاسی و ترقی خواه در جامعه تغییرات مثبت و بزرگ را بوجود آورد .

کتاب آن دوستی است که متناسب به آرزوی انسان ، مورد مطالعه  واستفاده قرار می گیرد وچگونگی استفاده از کتاب ، میزان آرزومندی ما را برای کسب وحصول دانش هم در حیات ما وهم در حیات سیاسی ، اقتصادی واجتماعی جامعه مشخص می سازد. چه زیباست که با کتاب دوست بود ونسبت به مطالعه آن با خود تعهد وپیمان  داشت و زنده گی  را در روشنی آن زیبا ساخت. 

 از آن جاییکه آینده کشور ما ، به جوانان  تعلق دارد وجوانان ما می توانند در ترقی وپیشرفت افغانستان عزیز اثرگذار باشند ، لذا جوانان باید به کتاب اهمیت  فراوان قایل گردند وبمطالعه دقیق و دوامدار کتاب بپردازند ومشعل فروزان علم ودانش را در کشور ، همیشه روشن نگهدارند واین مسوولیت انسانی را موفقانه ایفا نمایند.

منبع : شماره ۷۴ ، ماهنامه حقیقت زمان ، ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان

 بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۹۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019