پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز بین المللی  منع کاراطفال

 

« همه در دفاع از حقوق اطفال و منع کار اجباری اطفال »

 

سازمان ملل متحد  دوازدهم جون را روز بین المللی منع کاراطفال اعلام نموده ، هرساله این روز درکشورهای جهان مورد توجه نهادهای حمایت حقوق اطفال، دول امضاکننده و مجامع سیاسی قرار داده میشود.

سالانه میلیون ها طفل قربانی شرایط اقتصادی در موجودیت لایه های خشن و منفعت جو دراکثریت کشورها قرار میگیرند و از نعمت رشد سالم جسمی و رونی محروم میگردند. کارفرما های نهادهای خصوصی بزرگ و متوسط  تولیدی و زمینداران در کشورهای فقیر با بدترین و خطرناک ترین شیوه های کار، اطفال را مستقیم و یا توسط والدین شان وادار به کارهای شاقه و با مزد اندک می سازند و حتا به مانند برده ها مورد سواستفاده جسمی قرار میگیرند. بدون شک هرگونه شیوه کار اجباری و شاقه نه تنها خطرات جدی را متوجه رشد و تکمیل شخصیت طفل میسازد ، بلکه موانع جدی و عمدی را برای کسب تعلیم و تربیه و جایگاه سالم در اجتماع بر اطفال تحمیل مینماید.

کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق طفل در ماده ۳۲ بند ۱ قید نموده است که هر طفل حق دارد تا در برابر سوء استفاده اقتصادی و در برابر کار که به صحت جسمی وی خطر را ایجاد نماید و یا مانع رشد و انکشاف و تعلیم و تربیه وی گردد، با وضع و تطبیق قوانین  حمایت گردد.

بیشترین توافقات و دساتیر بین المللی در مورد مبارزه علیه کار اطفال درکنوانسیون بین المللی سازمان جهانی کار پیرامون حد اقل سن  کار برای اطفال در ماده ۱۳۸ واضحاً قید گردیده اند. همچنان در ماده ۱۸۲ آن کنوانسیون در مورد منع آنی استفاده و شیوه های شدید کار اطفال  تاکید صورت گرفته است.

 در بیشترین  اسناد و پرنسیپ های بین المللی ملل متحد مسوولیت موسسات تولیدی  در حفاظت و حمایت  اطفال  در برابر کار های شاقه  که خطرات جسمی  و روانی را با عث میگردد و موانع جدی را در مقابل رشد و انکشاف اطفال ایجاد مینمایند، هوشدارانه تآکید نموده است.

در کشور های پیشرفته سالانه بخش قابل ملاحظه امکانات مالی برای حفاظت و ارایه خدمات و  تآمینات اجتماعی اطفال ارایه میگردد تا طفل در مراحل مختلفه سنی و بخصوص جوانی و نوجوانی در شرایط مصوون خانواده گی ،  ومحیط زنده گی به  رشد و انکشاف جسمی و رانی خویش نایل آید. درک مسوولیت حقوقی  والدین نیز متکی بر قوانین اختصاصی در مورد کودک و خانواده اهمیت خاص را دارد.

درکشور فقیر و جنگ زده ما افغانستان سالانه ضمن آنکه صدها هزار طفل تحت شرایط  فقر شدید و عوامل گوناگون مانند عدم مساعد بکار  بودن والدین ،  تلف شدن والدین در جنگ ها که نان آور و تاامین کننده خانوده اند، معاش حد اقل والدین و اعتیاد به مخدرات والدین، فکتور های دردآور اند که مستقیم و یا غیر مستقیم اطفال را وادار به انجام کار های اجباری و شاقه میسازد.

با وجود آنکه در کشور برنامه های از جانب دولت و دها نهاد های غیر دولتی بین المللی بخاطر منافع حقوقی ، تربیتی و تامینات اجتماعی اطفال طرح گردیده اند، ولی وضع رقتبار اطفال در تحمیل کاراجباری وخیم و تشویش آور باقی مانده است. این  چالش بزرگ اجتماعی در شهرهای بزرگ ، بخصوص شهرکابل، که بیشترین و پرمصرف ترین پروژه ها برای اطفال تمویل و رویدست گرفته شده اند، در سطح بلند دیده میشود.

لشکری ازاطفال ، حتا طفل چهار و پنج ساله در شهر کابل توسط والدین شان مجبور بکار میشوند. موجودیت هزاران گدا، دست فروش و اسپندی ها بخاطر یک یا دو نان خشک روزهای طولانی را در جاده ها در گشت و گزار اند . آنها از طفل بودن ، روابط با همسالان و بازی های طفلانه محروم اند.

اطقال خورد سال و نوجوانان بدست والدین خود شان در اختیار باند های مافیایی قرارداده میشوند تا همه روز را به گدایی بپردازند و حاصل این کار تحقیر آمیز را به  سر دسته های مافیایی تحویل بدهند. حتا تعداد گدایان حرفوی اطفال معییوبب ومریض را بادادن دوا ها و مواد مخدر خوابآوردر محلات مزدحم شهر و در زیر آفتاب سوزان روی جاده گذاشته ظالمانه ازوجود آنها برای بدست آوردن پول گدایی سواستفاده مینمایند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن ابراز تشویش از استفاده برده وار اطفال در کارهای شاقه که رشد وانکشاف سالم و مصوون و پروسه تکمیل شخصیت طفل و تعلیم و تربیه آنها را درخانواده و محیط به موانع جدی مواجه میسازند، اقدامات موسسات زیربط دولتی،بخصوص ادارات حراست حقوق  افغانستان، موسسات بین المللی ملل متحد و نهاد های غیر دولتی حمایت حقوق اطفال را ناکافی و درحکم خاک در چشم زدن تلقی مینماید. انجمن ازهمه این نهادهای مسیول و زیربط  دولتی، بین المللی و غیر دولتی جدن تقاضا مینماید تا همه اقدامات خویش راباهم تلفیق داده ، در روشنی کنوانسیون بین المللی حمایت حقوق اطفال ، توافقات و سایراسناد  المللی پیرامون منع کار اجباری و خطر ناک و مانع انکشاف جسمی وروانی، در حمایت حقوق طفل اقدامات عملی را بکار گرفته در تطفیق آنها مسیولیت قانونی واخلاقی خویش را ادأ نمایند.

انجمن همچنان ازسایر نهاد های مدنی، حقوق بشر واحزاب سیاسی متوقع است تا همه با هم یک  کمپاین بزرگ را در حمایت از حقوق طفل و منع کار اجباری و سواستفاده از اطفال را براه اندازند تا باشد با گره زدن توانایی ها ،نیرومندانه،  در این امر حقوق بشری قدم متین برداشته شود،

 

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۲۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019