ای عـیـد...

ای عید آیی وخانه ی ماهم سری بزن 

با دست مهرغمکــده ی ما دری بزن

بگذشت عمرما شب تنهایی و فراق

جز درد هجر یک سخن دگری بزن

حسرتسرای غربت ما پرصدا بکن

بالی فشان به گرد سرما پری بزن

داغ جفا  ز لوح دل تنگ مــا زدا

آتش به آشیانه ی استمگری بزن

تیری بزن زنور،شب تیره گـی ما

بر قلب دیو کینه بیا خنجری بزن

کشتی ما زموج حوادث شکسته است

بــر سـاحـل امیــد بکش لنگری بـزن 

شــادی دگـر به کلبه ی ما درنمی زنــد

پیش ازغمی که پا نهد اینجا سری بزن

( نورالدین همسنگر ، هالند - جون ۲۰۱۹ )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۲۰۶

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2019