مادرمهمترین هدیه زنده گی وبالاترازهمه تعلقات است   

                 

عبدالوکیل کوچی 

      

قبل از همه روزمادر را به تمام مادران رنجدیده ، شریف و زحمتکش تبریک وتهنیت میگویم .مادر مقدس ترین ، زیبا ترین ، جاودانه ترین وبزرگترین واژه ایست که به وسعت کل جهان !

کلمه مادر شایسته وبایسته وملهم از قدسیت ها ،قدردان ترین موجود ومانده گارترین نام است . اسم زیبای مادر را در ادبیات وزبان های مختلف ومروج جهان در فارسی بنام مادر ، ترکی مامه ، دری مام ، درعربی ام  ، والده ، در انگلیسی مدر ، درلاتین ماتر ، درهند اباستا ، در پشتو مور ، در روسی ما و در آسیای جنوب وشرق ما ها ، مایا وماهایا یاد میکنند . کلمه مادر شاید یگانه کلمه ای باشد در جهان که حرف اول ان یعنی « م » بیانگر عظمت آنست که در سراسر جهان در اول کلمه بطور مشترک بکار رفته است .این وجه مشترک اسما ی مختلف توسط میم  در واقع پیوند دهنده زبانها و نزدیک ساختن خصایل ذاتی مادر را در سراسر جهان تبارز میدهد  که دلیل  بزرگی وشخصیت والای مادر است. برای یک مادر مهمترین تعلقیت مادری بفرزندانش هست بهر شکلی وبه هر رنگی و جنسیتی که باشد شامل مهر مادری میشود بنا بر آن مادرمهمترین هدیه زنده گی وبالاتراز همه تعلقات است .

مادربمثابه مهمترین منبع خلقت ،مظهرهستی وپیدایش ،الهام بخش مهر ومحبت ، گرم ترین بهار زنده گی ،آسایش ،عالی ترین تکیه گاه ، نخستین آموزگار ، سرچشمه مهربانی ها ، وسعید ترین هدیه آسمانی وافرینش است .

احترام به مادر احترام به انسان وعشق بمقام والای انسانیت است .زیراکه مادر به یقین که شهکار خلقت ،چراغ روشن خانه ، باغبان زنده گی ، مایه ی حیات ، تضمین کننده بقای زنده گی ، کلید سعادت ، بهشت دیدار ، کوه بلند وتکیه گاه ، وقارش کهکشان ، گرامی تر از خورشید ، باران گلهای زنده گی ، امن ترین پناهگاه ، وماندگار ترین تجلی جاودان مادر است .

مقام ومنزلت مادر در نگاه بزرگان : مولوی میگفت مادرمایه ی نشاط وامید زنده گی ،پویایی وعشق است ودر بیت زیبایش در وصف مادر چنین میفرماید .

ای بسا از نا زنینان خارکش

بر امید گلعزار ماهوش

همچنان جورج هربرت مادر را آهن ربای قلب ، وقطب نمای چشم کودک خوانده است .

شبهون به این عقیده بود که مادر سازنده جهان وتابلوی آفریده گار است .

گویته میگفت مادر شهکار حقیقت است ودید گاه دوما ، مادر شدن را مرحله کمال میدانست .

سعدی علیه الرحمه میفرماید

چه خوش گفت زالی بفر زند خویش

چو دیدش پلنگ افگن پیلتن

گر از عهد خوردیت یاد امدی

که بیچاره بودی در اغوش من

نکردی درین روز بر من جفا

که تو شیر مردی ومن پیر زن

فریدون مشیری یک لحظه مادر داشتن را از همه لذتها گواراتر میداند .

بهترین چیزیکه ما را خوشتر است

لذت یک لحظه مادر داشتن

وشهریار در مورد نقش مادران در تربیت وپرورش فرزندان چنین بیان میداشت.

اغلب کسان که پرده حرمت دریده اند

در کودکی محبت مادر ندیده اند

مادر فرشته ایست کش اهنگ لایلای

قدسی ترین پیام خدا وپیمبر است

مهدی بزرگوار میگفت

 مرا گر دولت عالم ببخشند

برابر با نگاه مادرم نیست

ومن بیچاره نیز میگویم که

ای مادرم که جمله جهان در ثنای تست

تا کهکشان وچرخ فلک زیر پای تست

بسیاری از مادران با عظمت جهان یکی پی دیگری بظهور رسیده اند. مانند ما ما تریزا ، گابو چا ، مریم مقدس ، الاهه مقدس ، در امریکا انا جارلویس ، جولیا ، انجیلا دویس ، در اروپا کلاراتگین ، در روسیه ترشکوا ، در الجزایر جمیله بو پاشا ، در فلسطین لیلا خالد ، در هند اندیرا گاندی ،در اعراب بی بی عایشه ، در ایران بی بی فاطمه زهرا ، پروین اعتصامی ، در ترکیه عایشه  ، در افغانستان زرغونه انا ، ملالی ، زهرا ، بی بی سمنبو ، عایشه درانی ، راضیه سلطانه ،گوهرشاد بیگم ، ملکه ثریا ، داکتر اناهیتا راتبزاد زنان با عظمت وپرافتخاری بودند که در صدر تاریخ مانده گاران جهان قرار دارند .

روزمادر در کشور های جهان با تاریخ های متفاوت ومناسبت های مختلف که به حادثات بزرگ وقهرمانی ها ویا قدسیت های مذهبی نسبت داشته است،  تجلیل میگردد که اکثرا بروزهای یکشنبه هفته اول ویا در برخی از کشورها هفته دوم ماه می برگزار میشود بگونه مثال در روم باستان ، مردم در روز مادر اسلحه بزمین میگذاشتند بمعنی اینکه هیچ مادری راضی نیست که اسلحه در جهان باشد وکسی به ان کشته شود .در یونان قدیم قبل از ظهور عیسی الاهه مقدس را بنام روز مادر جشن میگرفتند .درهند بنام مادر گابوچا ، مادر مقدس جشنها برپا میگردید .

در اروپا در قرون وسطی سه روز پای مادر را می بوسیدند وروز مادر را بنام مریم مقدس جشن میگرفتند .در امریکا انا جارلویس مادر زن صلحدوست بود که پس از مرگش دخترش انا جارلویس دوم در کلیسای مادر در سال ۱۸۱۴ روز مادر را بنام مادرش تجلیل کردند .

جولیا دهنو در سال ۱۸۷۲ روزی را بنام مادر اساسگزاری کرد .پس از جنگ جهانی دوم روز مادر بتمام کشورهای اروپایی رسید .انا جارلویس بانی روز مادر در کل جهان منحیث زنی که هیچگاه مادر نشد ودر سال ۱۹۴۸ وفات کرد .در کشور ایران روز مادر را بنام فاطمه زهرا جشن میگیرند .در استرا لیا جانت هیدن در سال ۱۹۲۴ در جهت جمعا وری کمک به بیماران روز جهانی مادر را  اساس گذاشتند . در افریقا استعماریون انگریزی روز مادر را به انجا بردند ولی قبل از ان نیز افریقایی ها روز مادر را بمناسبتهای گوناگون جشن میگرفتند .در کشور های عربی در ماه مارچ روز مادر را بنام عبدالام تجلیل میکنند .

در افغانستان از حدود دوصد سال قبل در مراحل مختلف زنان کشور علاوه بر اینکه همراه  با مردان در سنگر دانش وفرهنگ ، کار وتولید ومعشیت زحمت میکشیدند ،در سنگر دفاع از وجب وجب خاک وطن دوشا دوش مدافعین ومبارزین ملی با دشمنان خاک وازادی وطن شجاعانه میجنگیدند .یکی از انان زرغونه انا با پرورش فرزندان نامدار ودلاور وپس از ان ملالی ها با افراشتن بیرق ازادی در سنگر مبارزه علیه استعمارگران انگریزی وهمچنان زهرای عاشقانی وعارفانی با احساس وطنپرستی واعزام شوهرش به جبهه مقدس جنگ انهم در روز اول عروسی ان دلداده گان عشق وطن کارنامه های افتخار امیز از خود بجا گذاشتند .

در اوایل قرن بیستم ملکه ثریا مهمترین اساسگزار نهضت زن در کشور ودر جنب نهضت امانی بمثابه پیشوای نخستین جنبش زنان کشور درایجاد تامین حق وحقوق زنان وایجاد موسسه نسوان ، وحمایت طفل ومادر وتحصیلات زنان در داخل وخارج کشور توجه موثر مبذول داشت .

قریب به نیم قرن بعد از آن داکتر اناهیتا راتب زاد پیشوای زنان کشور، موسس وایجادگر شورای زنان وسازمان دموکراتیک زنان افغانستان در سال ۱۳۴۴ خورشیدی برای تامین حقوق وآزادی زنان مبنی بر حق تحصیلات ، وشرکت در تشکل های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی تامین کار واستراحت ، حمایت طفل ومادروتامین وتحصیل کلیه حقوق مساوی با مردان جنبش عظیم زنان را اساسگزاری و رهبری کرد که با رهبریت هدفمندانه ودادخواهانه آن ، سازمان دموکراتیک زنان افغانستان در تمام ولایات راه گشود ودربیداری وتحصیل وجنبش فکری زنان کشور نقش اساسی داشت .سازمان دموکراتیک زنان افغانستان برای نخستین بار درکشور پرچم مبارزه را علیه بی عدالتی ،ظلم واستبداد واستثمار در برابر ارتجاع واستبداد در تمام کشور برافراشت .وبا پیروزی رویداد ثور ۵۷ مشارکت زنان را در قدرت سیاسی ونظام اقتصادی،  اجتماعی وفرهنگی داخل وخارج کشور شجاعانه تثبیت وتسجیل نمود.ولی دیری نگذشت که قدرتهای بزرگ ودشمنان افغانستان تاب وتحمل را از دست داده همه در یک خط نامقدس ارتجاعی واستکباری نهضت زنان کشور را بار دیگر سرکوب کردند .و دستگاه شریر طبقات حاکم در تبانی با خریداران غربی خود افغانستان را یک مرحله تاریخی عقب انداختند .

پس از فروپاشی نهضت دموکراتیک افغانستان زنان باردیگر به کنج خانه محکوم ومجبور گردیده از کلیه حقوق و آزادی های شان محروم ساخته شدند .

باین ترتیب زنان در جامعه سنتی عقب مانده  قرون همواره مورد خشونت های سیاسی ،مذهبی ،فرهنگی ، رسوم برده گی واسارت بار ،تبعیض وتعصبات جنسیتی مورد  لت وکوب ،قتل ، بریدن اعضا ، شکستاندن دست وپا ، خفه کردن ،زندانی ، مرگ ومیر در حالت زایمان ،بیسرنوشتی ، حتافروش دختران ،قاچاق وعقد دخت صغیر وسایر محرومیتها ومظلومیتها قرارگرفتند. که در نتیجه ان بخود کشی خود سوزی رو اورده وبر طبق امارمنابع رسمی ، افغانستان دومین کشوریست که با لاترین رقم مرگ ومیر زنان را دارد . کشوری که حتا جنگ ها اولین قربانی را از قشر مظلوم زن میگیرد. گذشته ازآن  ، زمان بقدرت رسیدن گروه های عقب گرای سیه دل اولین اقدامات شان از زن شروع میشود وبجای دفاع  جمعی از وطن ومنابع طبیعی وثروت های گران قیمت ویا تامین عدالت وحراست از استقلال وتمامیت ارضی کشور ، نخستین امر ومعروف ومقررات شان در رابطه به محصور ومحدود ساختن ازادی زنان ودر بند نگهداشتن این قشر بیدفاع میباشد . نه توجه به مبرمیتهای سیاسی واقتصادی وفرهنگی واجتماعی . بنقل از منابع رسمی خبری در یک سال گذشته ۲۸۸۴ قضیه در رابطه به زن به ثبت رسیده است .

زنان که نیم نفوس کشور را خود تشکیل داده و پرورش نیم نفوس دیگر آن را نیز بدوش دارند ولی دشمنان افغانستان بخاطر فلج ساختن کل نفوس کشور انهم توسط گروه های اجیر شده مذهبی داخلی وخارجی جنگ ونا امنی وخشونت را در کشور دامن میزنند .

در کشور ما افغانستان روز بیست وچهارم جوزا را بدلایل نا معلوم بنام روز زن طی محافل نمایشی به تجلیل میگیرند و اخیرا گفته میشود که  تجلیل روز مادر را به هشتم مارچ ضمیمه ساخته اند .ولی در هر صورتش در کشور ما  اکثرا از روز مادر خبری ندارند ودر برخی جا ها در کنج خانه و در شرایطی تجلیل بعمل می اورند که مادران در میان اتش وخون فرزندان شهید خود را تسلیمی میگیرند.  وهزاران هزار مادر داغدیده وهردم شهید در مزارات خون آلود فرزندان شان به گریه وزاری وعزاداری نشسته اند .مادران گرامی  شما که با یک دست خود گهواره و دیگر دست جهان را می جنبانید ، بنا برآان با توجه به نقش اساسی تعین کننده وسرنوشت سازتان پیروزی وموفقیت های نجاتبخش شما در اتحاد وهمبسته گی با سایر زنان وگروه های ترقی خواه وعدالت پسند و آزاده کشوراست تا درمبارزه علیه خشونت گرایی ، ظلم واستبداد به منظور رهایی مادران از قید ظلم وستم به نیروی پرتوان مبدل گردیده راه نجات خویش را در یایبد .

نخستین گام مبرم برای رهایی ، بیداری زنان ومادران کشورو توجه به تعلیم وتحصیل وکسب علم وفرهنگ وتربیه فرزندان با سواد وچیز فهم است که بوسیله کار روشنگرانه نیروی اتحاد وتوان مبارزه را ایجاد نموده به حقوق و ازادی های دموکراتیک شان برسند.

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۹ـ ۱۳۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019