سهمگیری درجشن همبستگی کارگران و زحمتکشان دراتریش

 

امسال نیز بیش از ۱۲۰ هزار باشنده  شهر ویانا ، ازهرگوشه و کنار شهر رو به سوی خیابان پرشکوه مرکزی  شهر نهادند تا در مارش باشکوه به مناسبت روز جهانی کارگر شرکت جویند.

هرچوخه و هر دسته ایی از مارش کننده گان شعارهای که  درآن مطالبات و خواست های زحمتکشان بخاطر داد اجتماعی ، دموکراسی ، نجات بشریت و کره زمین  بیان شده بود، را با خود حمل می نمودند.

درمیان شور و شعف بی مانند ، پرچم ها و شعارها ، طنین سرودهای جنبش کارگری اتریش و جهان ، مارش کننده گان شعارهای درضدیت با بهره کشی ، جنگ و نظامیگری ، افزایش ساعات کار در روز وهفته ، گرانی قیمت سرپناه  و مخارج زنده گی ، خرابی سیستم خدمات اجتماعی ، آموزشی و بهداشتی  و حفظ محیط زیست انسانی ... را سر میدادند .

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان این بار نیز با گروهی از رفقای همسو در این مارش شکوهمند شرکت نموده ؛ و درجریان این مارش و متینگ شانداری که  در برابر پارلمان این کشوربرپاشده بود با دوستان بین المللی شرکت کننده دراین مراسم به گفتمان پرداخت. دراین گفتمان روی مسایل مربوط به اوضاع کشور و خواست های بنیادی زحمتکشان افغانستان، از جمله کارگران مهاجر افغان دراتریش نیز تبادل نظر صورت گرفت.

اعضای شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان  ساعت ۲:۳۰ همین روز درنشستی زیرعنوان « بحث و گفت و گو به مناسبت روز جهانی کارگر»  در ناحیه ۱۱ شهر ویانا شرکت نموده  و از سخنرانی های علمی پیرامون جنبش ها کارگری و سندیکایی در افغانستان ومنطقه  بهره جستند.

در این کنفرانس دیپلوم انجینر عمر محسن زاده درباره رشد سرمایداری  و پیدایش طبقه کارگر در افغانستان صحبت مبسوطی نموده،  در باره مبارزات صنفی و سیاسی طبقه جوان کارگر افغانستان ، نقش تاریخی ح د خ ا و جایگاه سایر نیروهای اجتماعی کشورتوضیحات همه جانبه ارایه نمود.

شرکت کننده گان این کنفرانس علمی پرسش های را درباره  جنبش های انقلابی وکارگری در کشورهای منطقه  ، وجوه منافع و اشتراکات آنها ، سهمگیری شان در دگرگونی های اجتماعی طرح نمودند که توسط سخن رانان به آن پاسخ  قناعت بخش ارایه گردید.

سهمگیرنده گان این گردهمایی نتیجه گیری نمودند که شباهت های فراوانی در وضع طبقه کارگر و زحمتکشان درمنطقه ما و جود دارد که این وضع بیشتر با تطبیق سیاست های نیولیبرالی و نقض حقوق اساسی زحمتکشان ارتباط میگیرد.

شرکت کننده گان کنفرانس به این باوراند که  برای بهبود وضع مردم ضرورت جدی به مبارزه مشترک و سازمانیافته وجود دارد تا حقوق پایمال شده کارگران و زحمتکشان جامعه اعاده گردیده و جوامع ما راه پیشرفت و عدالت اجتماعی را در پیش گیرند.

براساس یک گزارش دیگر رفقا و هوادارن حزب آبادی افغانستان در شهرهای گراز و کلاگنفورت  اتریش نیز در مارش و گردهمایی ها به مناسبت روز جهانی کارگر سهم فعال گرفتند.

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۲۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019