کابل مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۸ خورشیدی

 

کارگران و زحتمکشان افغانستان ،

۱۱ثور ۱۳۹۸ خورشیدی  برابر است با اول ماه می ، روز جهانی کارگر.

حزب آبادی افغانستان فرارسیدن اول ماه می روز جهانی کارگر را به کارگران و همه زحمتکشان کشور تبریک گفته ، و بزرگداشت این روز تاریخی را ارج می گذارد.

با گرامی داشت خاطره تابناک کارگران جان باخته راه عدالت، دموکراسی ، ترقی و برابری که اول ماه می بخاطر زرم و پیکار برحق آنها به « روزجهانی کارگر»  نام گذاری و در تاریخ عدالت خواهی جایگاه رفیعی دارد،  ازاین روز تجلیل به عمل آورده، و دربرابرمبارزات و جانفشانی های کارگران و زحمتکشان کشور بخاطر دموکراسی ، پیشرفت،عدالت اجتماعی ، دفاع جانبازانه از فابریکه و موسسات تولیدی ، شرف و ناموس میهن و مردم سرتعظیم فرود می آوریم.

هممیهنان گرامی ،

‫ امسال کارگران و زحمتکشان کشور ما درحالی به استقبال از روزجهانی کارگر می روند، که کشور ما دریکی ازدشوار ترین دوران اقتصادی ـ اجتماعی و امنیتی به سر می برد.  در کنگره ماه اسد ۱۳۹۷ حزب ما ریشه های این ناهنجاری و شرایط دردبار برای اکثریت مطلق مردم افغانستان را چنین برجسته ساخت: « ...مداخلات برخی کشورهای جهان ، گسترش روز افزون تروریزم، خرابی وضع امنیتی، گسترش بی سابقه و مزمن فساد اداری، بی عدالتی لجام گسیخته، وضع ناهنجار اقتصادی، فقر و بیکاری، ازدیاد فاصله میان فقر و ثروت، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و سیاست های مبهم و ناروشن حکومت دربرابرمداخلات بیگانه....» 

حزب آبادی افغانستان معتقد است که « نسخه اقتصادی جاری با بی عدالتی اجتماعی، بیکاری مزمن، پول پرستی، ثروت اندوزی، جنایت، بحران های اخلاقی و معنوی، تخریب علایق و عواطف انسانی و فروپاشی خانواده و محیط زیست توام است.» ( برنامه عمل حزب ، مصوب کنگره ماه اسد )

این سیاست های مخالف با منافع مردم و میهن باعث شده است که امروز افغانستان به ناامن ترین، عقب مانده  ترین، فاسدترین ، فقیرترین کشوردر جهان تبدیل شده، و اکثریت زحمتکشان کشور در وضع اقتصادی و اجتماعی دردبار درخط زیرفقر، در بند زورگویی ، بی قانونی ، بهره کشی و استثمار بی حد بسر ببرند. ادامه جنگ تحمیلی از خارج و همراهی گروه های مافیایی از دورن و برون حاکمیت با آن ، باعث افرایش بحران مزمن اقتصادی ـ اجتماعی شده که بار اصلی این وضع را لایه های ناتوان و زحمتکش مردم به شانه می کشند.درهمین چند سال اخیر ما شاهد هستیم که افزایش درمیزان تورم و کاهش درسطح حجم و ارزش تولیدات داخلی زمینه ساز بلند رفتن کرایه سرپناه ، افزایش سرسام آورقیمت مواد خوراکه، پوشاک ، ترانسپورت ، خدمات صحی ، تعلیم و تربیت ، خدمات مخابراتی و ...  شده است. این وضع دردباردر شرایطی بر کارگران ولایه های ناتوان شهر و ده تحمیل شد که سالیانه میلیارد ها دالربنام « کمک جهانی» به افغانستان اختصاص داده می شود.

 با آنکه درسالهای  گذشته در بخش های مهم حیات اجتماعی قوانین و نورم های مدنی وضع گردید، ولی در نتیجه جنگ تحمیلی وهمراهی گروه های غارت گر داخلی با جنگ افروزان،  این قوانین فقط در بخش های تطبیق میشود که منافع گروه های حاکم مافیایی و متحدین جهانی شانرا تضمین مینماید. روزی نیست که ما شاهد ترور، مرگ و میرکارگران معادن ، کشته شدن ، زجروشکنجه کارگران صنایع و ساختمان ، کارگران ترانسپورت ، کارگران عرصه زراعت و کارمندان خدماتی نباشیم. همین چند هفته پیشتر ما شاهد خبر دردبارکشته شدن چند کارگرشریف درمعدن زغال سنگ دره صوف بودیم که درتحت شرایط رقتبار و ضد انسانی بدون ایمنی کار ، دستمزد عادلانه و شرایط زنده گی انسانی  جان های شیرین شان را از دست دادند.

کارگران و زحمتکشان کشور !

کارگران و عدالت دوستان افغانستان طی سال متمادی ،همراه و هم صدا با کارگران جهان خواسته ها و حقوق پایمال شده خود را ازحاکمان طلب کرده ، و برای ایجاد جامعه ای با معیارهای عدالت اجتماعی جان و تن فرسوده اند. خوشبختانه جنبش كارگری جوان کشورازهمان روزهای نخست پیدایش خود در ده چهل و پنجاه خورشیدی پیوند تنگاتنگی را با جنبش عمومی دموکراتیک وجریان های سیاسی ایجاد نموده، و با این جنبش و خواست های عادلانه و برحق آن همراه شدند. با آنکه فعالین و رهروان جنبش کارگری و سنديكايی جوان کشور مدام در معرض تهدید و دستگیری رژیم های حاکم قرارداشته و مورد پیگرد ، بازجویی ، شکنجه  و محدودیت های قانونی قرارمیگرفتند، با انهم آنها هیچگاهی از مبارزه در راه خواست های صنفی و سیاسی فروگذاشت نکردند.

وقتی درسال ۱۳۵۸ خورشیدی سازمان اتحاديه های صنفی افغانستان منحیث یک سازمان رسمی و قانونی پا به فعالیت گذاشت، توانست درمدت کوتاهی  در بيش از ۱۷۰۰ واحد اولیه نزدیک به  يكصدو نود هزار کارگر وکارمند را در رده های خود بسیج ، و در همه سیاستگذاری های مربوط به حقوق کار و کارگر از زحمتکشان کشور نماینده گی شایسته نماید.

استفاده ازاندوخته های بزرگ جنبش کارگری کشور، ما را در تلاش بخاطر دسترسی به حق کار، فعالیت سیاسی و صنفی ، تحقق اصول و احکام قوانین کار و مسایل مربوط  به ایمنی ، صحت ، معلولیت ، حقوق تقاعد و...کمک می نماید.

کارگران، زحمتکشان و هم میهنان مبارز!
سرنوشت و آینده جنبش کارگری ـ سندیکایی در افغانستان نمی تواند از مبارزات دموکراتیک و آزادی ‌خواهانه مردم جدا باشد. پیوند با نیروی های دادخواه ، ضد استبدادی و تحول پسند  در راه پایان بخشیدن به جنگ و بیداد از اصلی ‌ترین و فوری ‌ترین وظیفه های جنبش کارگری- سندیکایی کشور به شمار می ‌آید. برای همین هم حزب ما با صراحت مساله « دفاع از منافع و حقوق اجتماعی زحمتکشان شهر و ده، پشتیبانی از خواست ها و مطالبات اقتصادی و صنفی آنها » را در دستور کارخود قرارداده است. ما همصدا با کارگران کشور خواستار تامین امنیت شغلی کارگران ، حقوق و بیمه بیکاری، لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین کامل و بی قید و شرط برابری حقوق زنان و مردان درتمامی عرصه های زنده گی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانواده گی، ممنوعیت کارکودکان و تطبیق قوانین مربوط به لغو کارکودکان هستیم.

حزب آبادی افغانستان که دلیل افزایش فقر، فلاکت ، بیکاری و شکاف اجتماعی را ناشی از اجرای سیاست های غیرمسولانه دولت ، تحمیل و ادامه جنگ ویرانگر، آزادسازی قیمت ها ، گسترش خصوصی سازی برمبنای روش های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و نبود یک برنامه روشن و آینده نگر برای رشد اقتصادی و اجتماعی در جامعه می داند ، به این باور است که آینده  تحولات اجتماعی و اقتصادی درکشور و سرنوشت نسل های بعدی به عمل مشترک و منسجم نیروهای هوادار مردم وابسته میباشد. حزب ما  برای جلوگیری از تداوم وضعیت کنونی یعنی تداوم فقر، بی حقوقی، ناامنی، جنگ و جولان هرچه بیشتر نیروهای ارتجاعی ، زن ستیز و ناسازگار

 با پیشرفت و عدالت « ... نه تنها ایجاد یک حرکت سرتاسری و ملی رهروان نهضت صلح ،‌ دموکراسی ،‌ ترقی و عدالت اجتماعی را بخاطر بیرون رفت از وضع موجود به عنوان یک ضرورت جدی مطرح میکند،‌ بلکه نیازمندی برای وحدت سرتاسری نیروهای ملی دموکرات را نیز متبارز میسازد. » ـ برنامه عمل حزب آبادی افغانستان ـ

کارگران و زحمتکشان میهن !

وضع جانکاه موجود را باید تغیرداد. این خواست فقط در نتیجه مبارزه متشکل و اگاهانه سیاسی و صنفی می تواند جامعه عمل بپوشد. بیایید صفوف تانرا بدور نهادهای صنفی و سیاسی فشرده تر بسازید و جنبش دموکراتیک و مردمی کشور را یاری رسانید.

در حالی که  به مناسبت روزجهانی کارگر به کارگران و زحمتکشان کشور درود می ‌فرستیم ، حمایت و جانبداری خود را ازخواست ها ومبارزات  برحق تان بخاطر صلح، عدالت اجتماعی، حقوق بشر و دموکراسی اعلام می داریم.

 

فرخنده باد اول ماه می، روز جهانی کارگر!
درود بر خاطره تابناک شهدای جنبش کارگری افغانستان !
پیروز باد مبارزات  کارگران و زحمتکشان کشور در راه رهایی از ستم  و بیداد ، تحقق حقوق سندیکایی، آزادی و عدالت اجتماعی!
 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان