برگزاری میتنگ دادخواهی برای ملت و زنان افغانستان 

گزارشگر: یاسمین همسنگر

 بروز ۲۰ اپریل ۲۰۱۹ ترسایی  بنا به فراخوان « همایش اروپایی زنان افغانستان » ، همیاری و تشریک مساعی نهادهای کار با زنان ، فعالین حقوق زن ، نماینده گان جامعه ی مدنی افغانها در اروپا، احزاب سیاسی،  ‌نهادهای حقوقی و فرهنگی ، میتنگ وسیع  و با شکوهی با اشتراک تعداد کثیری از افغانها ی مقیم اروپا اعم از زنان و مردان متعهد و دادخواه در شهر آرنهم کشور شاهی هالند برگزار گردید .
در این گردهم آیی با شکوه که توسط بانو یاسمین همسنگر ، سکرتر مسوول همایش اروپایی زنان افغانستان ، بانو یاسمین زیارمل عضوهیات مدیره همایش ، بانو مقتدرگوینده موفق و بانو لیدا به زبانهای فارسی دری ، پشتو وهالندی گرداننده گی می شد درابتدا داکتر شفیقه رزمنده یکی از پیشکسوتان نهضت زن و رییس همایش اروپایی زنان افغانستان طی سخنرانی شورانگیز ومبسوطی در رابطه به دادخواهی برای ملت و زنان افغانستان در پیوند با روند صلح و اهمیت حیاتی حضور گسترده زنان آگاه  و مبارز دراین پروسه ‌ضرورت هر چه عاجل صلح به منظور فراهم آوری شرایط مطمین کار و زنده گی برای مردم مظلوم،  بخصوص زنان رنجدیده ی کشور از همه نهاد های حمایت ازحقوق زنان مطالبه نمود تا با اتحاد وهمیاری جهت به سررسانیدن آرزوهای زنان زجرکشیده کشور ازهیچگونه سعی وتلاش خسته گی ناپذیر دریغ نورزند .
بعدا بانو پرستو ، مشعل ترنم  وملکه آواز افغانستان ‌و معاون همایش اروپایی زنان افغانستان ، بانو عزیزه عنایت شاعر ونویسنده، بانو سهیلا زحمت رییس شورای سراسری زنان درهالند ، نورالدین همسنگر شاعر و ‌نویسنده ، بانو سعیده طلوع رییس انجمن همبستگی زنان شهر ایندوفن ، بانو صالحه وهاب رییس کمیسیون زنان اتحادیه انجمن ها ی افغانها در هالند ، بانو ناهید علومی سکرتر مسوول مجله بانو ، بانو زرغونه ولی فعال مدنی، بانو گلچهره یکی از فعالین حمایت از حقوق زن، بانو فوزیه زرین گوینده رادیو نوین وکارمند دفتر مهاجرین شهر tiel ، داکتر روح افزا نماینده شورای اروپایی حزب وطن، ولی محمد زیارمل نماینده شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و مقیم احمدی مسوول کمپاین حقوق بشر درهالند ضمن صحبت های همه جانبه حمایت و پشتبانی بیدریغ شان را از فعالیت های دادخواهانه زنان افغانستان ابراز داشتند .
در اخیر نامه سرگشاده همایش اروپایی زنان افغانستان عنوانی سرمنشی ملل متحد ‌،اتحادیه اروپا و نهادهای ذیدخل توسط بانو یاسمین همسنگر، سکرترمسوول همایش اروپایی زنان به خوانش گرفته شد که مورد استقبال وتایید اشتراک کننده گان میتنگ  قرارگرفت این میتنگ با شکوه با دادن شعارهای:
ـ ما زنان به عقب بر نمیگردیم !
ـ ما صلح میخواهیم صلح نیاز حیاتی زنا ن افغانستان است...
به زبانهای فارسی دری ، پشتو و هالندی در اوج احساسات حاضرین پایان پذیرفت .
قابل یاد آوری است که محل برگزاری میتنگ با سمبول های همایش اروپایی زنان، شعار ها و پلاکارت های حمایت از حقوق زنان به زبان های مختلف مزین گردید ه بود که به شکوهمندی هرچه بیشتری این گردهمآیی افزوده بود.
بر علاوه پیامهای همبسته گی و همصدایی عنوانی همایش اروپایی زنان از جانب شوراهای اروپایی، حزب آبادی افغانستان ، حزب وطن ، حزب متحدملی ، اتحادیه انجمن های افغانها در هالند ، انجمن حقوق دانان درارو پا و فدراسیون فرهنگی تورک تباران  ، مبنی بر حمایت ازدادخواهی زنان در پیوندبا روند صلح مواصلت ورزیده بود .