اعتراضيه ما زنان علیه پروسه مذاکرات صلح با تحریک طالبان

 

زرغونه ولى
تجليل از هشتم مارچ روز همبستگى بين المللى زنان جهان و پروسه مذاکرات صلح با تحريک طالبان در افغانستان !
زنان افغانستان سالهاى دراز است روز هشتم مارچ روز جهانى همبستگی زنان را تجليل مى نمايند
بانوان ما با آمدن حکومتى طالبانی در سال ۱۹۹۶ در کشور از تمام حقوق اعم از حضور شان در مشارکت هاى اجتماعى ، حق تحصيل ،حق کار مرحوم شده اند و از تجليل شايسته روز زن به دور ماندند ولى بعد از سقوط دوره سياه طالبى باز هم در گوشه وکنار زنان در جمع نهاد ها و شورا ها داخل و‌خارج کشور دوباره تجليل اينروز پر افتخار را بشکل رسمى از سر گرفتند با وجودیکه تاريخ زنان افغا نستان از فراز و فرود هاى بيشتر بر خوردار است گاهى زنان به حقوق نسبى که دارند اتکا کرده اند و گاهى هم جهت به دست اوردن بيشترين حقوق شان در جامعه مرد سالارى افغانستان با شجاعت مبارزه قد الم کرده اند ودرمشارکت هاى اجتماعى حضور به هم رسانيده و مى رسانند. دوره اى سياه حکومت طالبى يکى از پر خشونتترين دوره عليه زنان افغانستان و روشنفکران بود که طالبان از هيچنوعه بغاوت در مقابل زنان و روشنفکران دريغ نورزیده اند
- دروازه هاى مکاتب به روى زنان بسته شد
⁃از خانه برامدن بدون محرم شرعى براى زنان ممنوع اعلان شد
⁃زنان با بقره و يا چادرى ملبس شدند
⁃برنامه هاى نشراتى راديو و تلويزيون ممنوع اعلان شد و مخالف شرعيت اسلامى دانسته شد
ـ  ريش براى همه مردان فرض پنداشته شد و مردان که اين قوانين را مراعات نمى کردند بنام کافر شلاق خوردن و جزاى سنگين را متحمل شدند
⁃روابط با کشور هاى خارجى قطع شد
⁃بريدن بينى و گوش زنان و شلاق زدن انان مطابق شرعيت اسلامى مجاز شد که مخالف با تمام نورم هاى
⁃بين المللى وحقوق بشر بود
⁃داکتر نجيب الله ريیس جمهور سابق افغانستان بنام ملحد به دار کشيده شد
⁃رهبر هزاره ها عبدالعلى مزارى به دار اويخته و جسد هاى شان در چهاراهى اريانا روز ها به نمايش گذشته شد
⁃سنگسار زنان مجاز شد
⁃اکثريت روشنفکران از کشور يا تعبيد شدند و يا هم فرار داده شد در عِوض مکاتب اسلامى و تربيه جوانان با انتحار ،قتل و کشتار بيشترتوسعه داده شد
⁃کشت و زرع مواد مخدر و فروش ان رشد داده شد
⁃تمدن از کشور رخت بست ... و ده ها جنايت و قوانين غير انسانى مخالف به تمام نورم هاى بين الملى بالاى مردم دردمند ما تطبيق شد و

ـ به رسوم ،مذهب و عنعنات اسلامى تا امروز مبدل شد که نتايج ان خونريزى و جنگ کشتار است در سر زمين ويران ما
⁃ و بالاخره اين حکومت بنام دوره سياه طالبى مسمأ شد و درج تاريخ درد ناک افغانستان گرديد
⁃ در روز هاى اخير مذاکرات صلح تحريک طالبان که توسط نماينده اى خاص امريکا آقای زلمی خليلزاد در قطر ،ابوظبى ، پايتخت عربستان سعودى بدون حضور زنان
⁃ و دومين دور ه مذاکرات شان در مسکو داير شد که زنان افغانستان را اين مذاکرات و بن وبست ها نا اميد نموده است و ترس بزرگ براى زنان از برگشت دوباره طالبان به قدرت پيدا شده است ، زيرا در مصاحبه هاى مکرر نماينده هاى تحريک طالبان در مورد نقش زنان در اينده کشور از قوانين و شرعيت اسلامى توسط مسوؤلين تحريک طالبان نامبرده شده است و زنان به هراس اند که دستاورد هاى نسبى بعد از سقوط دولت طالبانى را دو باره از دست بدهند و سياه پوشان و دور از فرهنگ مدرن جهانى مانند گذشت در قيد
⁃قوانين نى المنکر طالبانى بمانند
⁃ متاسفانه درد آور تر از ان اين است که کشور هاى مترقى و حاميان صلح و مدافعين حقوق بشر بخاطر به دست اوردن منافع شان و ختم جنگ افغانستان حقوق زنان و حقوق شهروندى افغان ها را با حمايت و مستقر کردن حکومت طالبانى در افغانستان فراموش کرده اند و با سرعت اين پروسه را دنبال دارند که از آمدن حکومت موقت طالبانى و کرسى هاى بلند دولتى به آنان نتنها زنان افغانستان بلکه زنان جهان را به هراس انداخته است و همه منتظر اعلان اخرين نتايج استند
⁃جسته وگريخته تعدادى از نهاد هاى فعال داخل کشور مانند شبکه زنان ، همایش زنان در خارج مرز ، انجمن خیریه نوای زن و تعدادی دیگر از این نهاده اعتراضيه هاى شان را در مورد ايجاد حکومت موقت با معامله کردن حقوق زنان ابراز داشته اند ولى با وجود ان هم مذاکرات صلح ادامه دارد و بيشتر توسط مردان حتی دور از هیت رسمی افغانستان پيشبرده مى شود و حضور زنان فعالين حقوق زن و فعالين مدنى کمرنگ است جلسات صلح تقريبا مردانه است .
⁃ ما زنان افغانستان که در آستانه تجليل هشتم مارچ قرار داريم هر نوعه معامله اى کشور هاى کليدى جنگ افغانستان را بخاطر به دستاوردن منافع کشور شان از پروسه صلح و جنگ افغانستان با تحريک طالبان و ميکانيزم و برنامه حکومت موقت که به دور از حضور زنان و حفظ دستاورد هاى زنان باشد تقبيع مى نمايم
⁃ بدون شک که ما زنان افغانستان از جنگ درد هاى بيشمار را متحمل شده ایم اعم از شهادت فرزندان مان در جبهات جنگ ،گرسنگى ،بيکارى ،فقر، و ده ها درد ديگر و نعره صلخواهانه مان تا کهکشان ها مى رسیده و در جستجوی بهتر و زندگی مرفه برای مردم خود استیم ولی با قربانى بزرگ دستاورد هاى نسبى حقوق ما اماده پيوند و تفاهم با حکومتى طالبانى نيستیم زيرا زنان ما از اين هم بدبختىر و ناتوانتر مى شوند.
بانوان کشور با همديگر پذيرى و حمايت از اعتراضيه هاى زنان سراسر کشور بخاطر اعاده حقوق زنان مطابق نورم و مقررات مللل متحد عمل کرده تا با فشار آوردن شان توسط اعتراضيه ها در تصاميم پروسه صلح در حضور يابى زنان در جلسات و‌مذاکرات صلح با در نظر گرفتن خواست هاى ارزنده شان به تفاهم و تامین صلح  ثبات دايمى توافق صورت گيرد و هر نوعه معامله پشت پرده را که‌ به حق زنان افغانستان جفا است محکوم‌ می نمایم

به پیش بسوی جامعه مرفه و فارغ از تبعیض جنسیت !
جاودان باد صلح در افغانستان و تمام جهان !

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۳۴۰۴

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2019