پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان
به مناسبت آغاز هفتمین سال نشراتی «ماهنامه حقیقت زمان»

 

رفقای ارجمند و گرامی!
رزمنده گان راه سعادت وخوشبختی مردم ،
رهروان راه حقیقت وآبادی وشگوفایی افغانستان عزیز؛


« ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان با آغاز سال خورشیدی ۱۳۹۸ وارد هفتمین سال نشراتی خود می گردد، به این مناسبت شادباش های دوستانه و رفیقانه دارالانشا حزب آبادی را به تمام اعضای پرافتخار حزب آبادی افغانستان ، نیروهای ترقی خواه کشور رهروان آزادی های مدنی ودست اندرکاران عرصه فرهنگ و نشرات کشور تقدیم میدارم .
« ماهنامه حقیقت زمان » مدافع راستین استقلال ، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشوربوده از صلح، دوستی وبرادری میان مردم ومنافع علیای زحمتکشان کشور وحقوق بشر وحاکمیت قانون درکشور حمایت می کند.ودرمخالفت جدی دربرابر جنگ خشونت ، تروریزم و دسایس آشکار وپنهان دشمنان مردم ما که برعلیه وحدت وهمبسته گی برادرانه میان اقوام وشهروندان کشورصورت میگیرد قرار دارد.

«ماهنامه حقیقت زمان » گام های استوار درپخش و نشراهداف حزب آبادی ، ارتقای سطح آگاهی اعضای حزب برداشته است.
کار وفعالیت ارگان های رهبری و سازمان های محلی حزب آبادی افغانستان توسط حقیقت زمان به اطلاع تمام اعضای حزب و مردم  پرغرور وسربلند افغانستان رسانیده شده است .
« ماهنامه حقیقت زمان » یکی ازنشریه های معتبروبا اهمیت ترقی خواه و دموکراتیک کشور محسوب میگردد که در دفاع ازمنافع علیای تمام زحمتکشان کشور قراردارد و درپخش ونشرمطالب ، اصول مترقی نشراتی وامانت داری را حفظ می نماید واز پخش و نشرهرنوع مطالب تفرقه افگنانه ، اتهام و فریب اذهان مردم خود داری می نماید.
دارالانشای حزب آبادی ازهیات تحریرماهنامه ُ شعبه تبلیغ وفرهنگ شورای مرکزی شعبات تبلیغ وفرهنگ شوراهای ولایتی و شورای شهرکابل که دربخش ونشر مطالب ، توزیع ماهنامه سهم دواطلبانه وبدون احساس خسته گی می نمایند اظهار سپاس واطمینان می نماید. وموفقیت های بیشتر رفقای عزیز را که درعرصه تبلیغ و فرهنگ درشوراهای حزبی مصروف میباشند ازبارگاه خداوند(ج) تمنا می نماید.

آرزو می شود تاسال های بعدی با موفقیت های بیشتر ودقت و توجه لازم درکار نشراتی شما رفقا همراه باشند .
به سوی آزادی های هرچه بیشتر اندیشه ها وآرمان های انسانی !

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش
رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۳۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019