نه افغانی نه آلمانی مقامم
نه کفر استم نه اسلام تمامم
گل آلمانیم نشگفته بر لب
که پژمردست افغانی کلامم
* * *     
بیاد خاک افغانستان بخــوانم
بیاد کابل و پروان بخوانم
بنازم کندهار، خوست تخار
به ننگرهار وجوزجانان بخوانم
* * *
شمالی حلقه کوه بیکران است
بکوه بیشه اش شیر ژیان است
به کوهدامن ببین مردان کاکه
عقاب سرکش این آشیان است
* * *
مراد بیگ چشمه ساران است بسیار
کلکان دوغ سرد ، داروی بیمار
خوشا فرزه دیار لاله زارش
گلاب ومیوه اش گلچین بازار
* * *
شکر دره شکر پاره زیاد است
گلدره از گلستان بی نیاز است
به استالف ببین چشمه شفا را
که آبش هر مرض را چاره ساز است
* * *
سرای خوجه چه جای دلپسند است
به باغش میوه زار و یاسمند است
کباب تند سیخی قره باغ
بقوغش منقلش پکه بلند است
* * *
به چاریکار تاکستان بسیار
چه شیرین کشمش سبزش به خروار
به گلغندی ومیلی ارغوانش
پنیر ی کلچه چاقوی جوهر دار
* * *
متک نصوار پر کیفت بنازم
جبل  سراج پر مهرت بنازم
بخور آب شتل ماهی زگلبهار
لب دریای پنجشیرت بنازم
* * *
بکوهستان مکان شیر خان است
زکوه هایش یکی ریگ روان است
چه شاداب است چشمه معاذله خان
زکهنه ده عجایب داستان است
* * *
بهار بولغینت لاله زار است
جمالاقه عجایب بیر وبار است
بکوه عاشقان ماه زمستان
قزلاق آمده وقت شکار است
* * *
سحر در باره کن وقت شکار است
کلنگ مرغابی در جویبار است
بدام شــاندن اگر داغسر بگیری
کلـولی با برنج شــوله بار است
* * *
به شیر خانخیل مرینه بافته میشه
اشتر گرام کلالی ساخته میشه
نخوردی شیر وجرغات عزت خیل
به کماژدانی ها مایه میشه
* * *
به خمزر گر ده آهنگران است
به تیبه زار میله ارغوان است
بشوق لیسه میر مسجدی خان
هزاران مکتبی سویش روان است
( عبدالوکیل کوچی)

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۸۰۴

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019