پيام همبستگى

 

بيا كه ترك تعصب در اين ديار كنيم
بيا كه ريشه  تبعييض را مهار كنيم

بيا كه در ره خدمت به مادر ميهن
تمام مال و سر و جان را نثار كنيم

بيا هزاره و پشتون و تاجيك و اوزبيك
كه تا بيک دل و يكـرنگ فـكر كار كنيم

شــويم مصدر آمـال  و آرزو به وطــــن
بيا كه نفس هوس جوى خود مهار كنيم

هرانكه دشمن اين خاک و اينوطن باشد
بريده گردنش او را به پاى دار كنيم

نموده سعى و هم از زحمت شباروزى
علاج رنج برى هاى بى شمار كنيم

به زور بازوى خود اين وطن كنيم آباد
به پوند خنده زده خاك بر دولار كنيم

به دست گيرى بيچاره گان و مظلومان
نموده جهد و حذر ز آه بى شمار كنيم

ببين «واعظى» هر كار مشكل آسان شد
اگر وفاق و صداقت به خود شعار كنيم

( زبير واعظى )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۵۲/ ۱۹ـ ۲۸۰۳

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019