انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 فراخوان بخاطر دفاع از حقوق زنان افغانستان


جنگ تحميلى بيشتر ازچهاردهه مصايب بزرگ را بر مردم ما تحميل نموده ، که باراساسى آنرا زنان افغانستان متحمل ميگردند.
صلح نياز و شرط بقاى جامعه و خواست اساسى مردم و منجمله زنان ميباشد .
تراژيدى خونبارافغانستان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى است و قدرت هاى رقيب بين المللى و اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد که مسوولیت حقوقى و اخلاقى  شان در قبال افغانستان و مردم ان اظهر من الشمس ميباشد .
بدينروجامعه بين المللى و در گام نخست ايالات متحده امريکا با توجه به همين اصل قبول شده جهانى ( مسوولیت اخلاقى - moral obligation ) بايد به قربانى بزرگ مردم ما دراين چهاردهه و منجمله هجده سال حضورگسترده  نظامى و سياسى به نام دفاع از حقوق و آزادى ، احترام نمايند و خواست برحق زنان و مردان افغان در پروسه صلح  در سطح يک پروژه انتخابات داخل امريکا عجولانه تنزيل ندهند .
بسيار ضرور است تا هنگام اتخاذ تصميم در قبال صلح افغانستان آقاى ترامپ سخن ارزشمند يکى از اسلاف خود ( ابراهام لينکلن ) را ملاک فکر و عمل قراردهد که :
« هيچ معضله حل نمی شود تا عادلانه حل نگردد .»
بدينرو ذکر اين واقعيت که :
مردم ومنجمله زنان افغانستان از امريکا و متحدان آن صلح و حقوق شانرا تگدى نمي نمايند . حقوق زنان افغان به تعبير عده يى از دست اندرکاران امريکايى و اروپایى تحفه هجده سال حضورامريکا، نبوده و بشهادت تاريخ و وقوف آنان متذکر ميشويم که :
در اوابل و اخير قرن گذشته نهضت زنان افغان و دولت هاى پاسدار آنرا استعمار انگليس ، امريکا و متحدان شان به نابودى کشانيده اند و انگيزه غول هاى نفت و گاز يونيکال و بريداس در دفاع از طالبان و نقش بلند دولت امريکا دراين بازى از کفر ابليس معروفتر است .
اين درست است که جامعه افغانستان مردسالار ميباشد و اما اذعان به اين واقعيت نمي تواند منتفى حرمت و حضور تاريخى آنان در دفاع از ميهن و مبارزه بخاطر حقوق شان گردد . زن دراين سرزمين هزارسال قبل شعرسروده و دردفاع از کشور حماسه آفريده است و خلاصه ساختن شخصيت زن به چادرى و دلاق کارکسانى است که ميخواهند اين پديده مزموم استعمارانگليس را مستدام ساخته و بر چادر مادر و زن افغان و جايگاه رفيع آن در تاريخ افغانستان بى حرمتى نمايند .
بدينترتيب دفاع از حقوق زنان افغان نه تقليد از غرب است،  و نه اضافه خواهى پيش از وقت ميباشد که اهم  آنرا ميتوان چنين مشخص ساخت :
-   بر آنچه زنان افغانستان در طول تاریخ بخاطر آن رزميده اند و در صد سال اخير و از نخستين قانون اساسى و با ايجاد دولت ملى برهبرى شاه امان اله و در شش قانون اساسى و بشمول قانون اساسى نافذ و فصل دوم آن بحيث حقوق زن مسجل گرديده است ، خط بطلان نکشيد .
-   حقوق زنان که بيشتر از چهل سال قبل و درجمهوريت اول و زمان محمد داود فقيد و در کود هاى مدنى و جزايى بيان گرديده محترم و مرعى داريد .
تمام قوانين اساسى يادشده و دو کود بزرگ مدنى و جزايى در انطباق کامل با  شوونات تاريخى و ملى ما قرار داشته و در واقع اسلامى ترين اسناد تقنينى و حقوقى جهان اسلام ميباشند .
-  خواست زنان افغانستان از امريکا و اقاى ترامپ :
اين خواست در صورتيکه رافعه منافع انتخاباتى و مصالح جيوپولوتيک ميثاقهاى جهانى را مصدوم نسازد ، بسيار ساده و انسانى است :
با پشت کردن به مجسمه  آزادى امريکا ، منشور ملل متحد و ميثاق هاى جهانى را که دولت شما ملزم برعايت ان است ، زيرپا نکنيد !

عادلانه بودن صلح و احترام بحق حاکميت ملى مندرج مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر و معيار هاى قبول شده حقوق بين المللى ، خط فاصل قانون جنگل و جهان متمدن بوده و نقض آن دولت امريکا را بمثابه دولت اشغالگر بحافظه تاريخ ثبت مينمايد .
-  زنان افغانستان سخنان جلالتمآب سرمنشى سازمان ملل متحد را که با پيشرفت مذاکرات امريکا و طالبان خواهان آغاز فورى مذاکرات مستقيم طالبان و دولت گرديده و از طرفين تقاضا نمود تا :
«  تا مشارکت هدفمند را براى زنان در تمام سطوح روند صلح تامين » و نتيجه توافق را منوط بحمايت ورعايت حقوق زنان  و تضمين آنرا « مطابق قانون اساسى و مکلفيت هاى بين المللى  » خواند ، استقبال و خواهان تحقق آن ميباشد .
-  صلح واقعى و پايدار مستلزم مکانيزيم همجانبه است و به تحقق نیرمند ضرورت دارد و اين وسيله همانا نهاد و موسسه ،  دولت موجود افغانستان ميباشد که هرنوع طفره رفتن و دولت زدايى و تضعيف قواى مسلح  منجر به تکرار تراژيدى دهه نود و تحقق پلان هاى خصمانه کشور متخاصم پاکستان  خواهد گرديد .
-  بدون شک صلح واقعى و پايدار در پرتو اصل اصالت و حاکميت قانون و اصل احترام به راى جمهور مردم و نظام جمهوريت متحقق ميگردد ، که نبايد قربانى معاملات پشت پرده با طالبان گردد .
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمام پاسداران حقوق مردم ، مدافعان حقوق زنان ، جوامع مدنى و شخصيت هاى طرفدارحق و صلح واقعى صميمانه ميخواهد تا با اين فراخوان برحق انجمن همصدا و بخاطر پخش و نشروسيع اين فراخوان و جمع آورى تاييد و امضا ، با دفاع از حقوق زنان ، صلح واقعى و پايدار را جانبدارى نماييم .
با حرمت

هيات رهبرى انجمن
ميرعبدالواحد سادات ریيس انجمن

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۷۰۳

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019