چـرا هشتـم مـارچ ؟


نوشته و ترتیب از: زلیخا پوپل


هشتم مارچ روز تثبیت مبارزات دادخواهانه زنان در سراسر جهان!
هشتم مارچ روز پیکار مقدس و عادلانه زنان در برابر ظلم و ستم طبقاتی!
هشتم مارچ یعنی روز عقد پیمان مشترک زنان بخاطر حقوق حقه  شان!
هشتم مارچ یعنی روز مبارزه بخاطر مزد مساوی در برابر کار مساوی !
هشتم مارچ روز شناسایی هویت و شخصیت زنان!
هشتم مارچ روز ندای صلح ،آزادی ، دموکراسی!
هشتم مارچ روز نفرین گویی برجنگ و نظامیگری!
هشتم مارچ روز داد خواهی در برابر بی عدالتی و بی حقوقی!
هشتم مارچ روز فریاد علیه ستم و خشونت بر زنان!
هشتم مارچ روز ندای اتحاد و همبستگی زنان سراسر جهان !
این روز جهانی نه سیاه را می شناسد و نه سفید را ؛ و نه تعصبات و برتری خواهی لسانی، قومی ،مذهبی، گروهی  را.
بدین مناسبت که یکصدو هشت (۱۰۸) سال قبل توسط کلارازتکین پایه گزاری و نهاد گذاشته شد، عمیقترین شادباش ها و تبریکات خود را به خاطر این رویداد تاریخی که از اهمیت والایی برخوردار است به تمامی زنان دنیا و کشور ستمدیده خود،  به مادران و خواهران قهرمان ، دلیر شجاع، پیشتازان، فعالین جنبش زنان ، کارگران، کسبه کاران ، فقرا و تهیدستان مبارکباد و تهینیت عرض میدارم.
 بیایید با وحدت و یکپارچگی در راه رفع هرنوع  ستم ، بی عدالتی  و بی باوری چون : تجاوزجنسی، تجاوز فرهنگی، فساد اخلاقی، فساد و نابرابری اجتماعی، سنگسار، خود سوزی، بینی بریدن ها ، تبادله با پول ، مبادله با حیوانات، ظلم ، ستم خانواد ه گی، فقر ، تنگدستی و... مبارزه متشکل و آگاهانه نموده،  و درراه پیروزی بر این همه مصایب دست بدست هم بدهیم  تا باشد زن و جامعه  را از چنین وضع دردبار و غیر انسانی خلاص کنیم.
تاریخ شاهد است که رفع این همه نواقص بدون اتحاد ،همبستگی و مبارزه دوامدار امکان ناپذیراست .
زنده و جاودان باد زنان افغان و زنان سراسر جهان!

پیروزی ما در اتحاد ماست!

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۸۰۳

 

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.