به مناسبت روز جهانی زن:

 

دست بیگانه رهـا کـن

 

خیز و این پنجره واکن بیا پربزنیم

بامن از عشق صدا کن بیا پربزنیم

دژبیداد فروریز درین دیر خراب

پـای از بند رها کن بیا پر بزنیم

خسته از جنگ وفگاریم درین دخمه ی مرگ

دیـوغـم دام فنا کن بیا پربزنیم

سینه خصم فرو کن بسی تیرغضب

خیز و هنگامه بپا کن بیا پربزنیم

عمق این فاجعه برخیز بدل نورامید

دیده پرنور وصفاکن بیا پر بزنیم

مژده ی آر زپایان شب حادثه ها

فصلی از عشق بناکن بیا پربزنیم

مرهم زخم دل خویش زبیگانه مخواه

دست بیگانه رها کن بیا پربزنیم.

( نورالدین همسنگر)

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۶/ ۱۹ـ ۰۷۰۳

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.