قیزلـرایامـی سککیزینچی ۸ مـارچ

خـاتیــن

 

خاتین دیسنگ بوآنه نگ ،

خاتین دیسنگ بو آپه نگ ،

خاتین دیسنگ بو سینگلینگ ،

خاتین دیسنگ بوقیزینگ ،

خاتین دیسنگ بویارینگ ،

خاتین دیسنگ دلدارینگ ،

خاتین اوینگ چراغی ،

خاتین حیاتینگ باغی ،

خاتین بو ته ینچ تاغی ،

خاتین دیسنگ حیاتینگ ،

حیات ایچره ثباتینگ ،

ثبات ایچره نباتینگ

بؤلمه سه اگرخاتین ،

ویران ایکی جهانینگ ،

تنینگده یورمس قانینگ ،

جسمینگده بؤلمس جانینگ ،

بیراو قیزنی ایسته مس ،

اخیر قیزهم خاتین دیر،

ایتگنلریم قولاق سال ،

همه سینی بیلیب آل ،

حیوان ایمس سن اخی ! ،

آدم بؤلیب انسان قال .

حرمت قیلسنگ آنه نگنی ،

حرمت قیل قیزینگنی هم ،

انسان کبی اویلب سین ،

خاتین لرگه بؤل همدم ،

قیز تؤغیلگن آنه نگ هم ،

آنه نگ کوزین قیلمه نم ،

دایم دعاسین آلیب ،

بؤلگین یشیل وکورکم .

 

حرمت بیلن

(عزیزالله فاریابی )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۴/ ۱۹ـ ۰۶۰۳

 

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.