به پیشواز هشتم مارچ:

 

زن که نیروی عظیم کشوراست

خادم  خد متگذ ار  و مادر است

قدر دان مهربان و خواهر است

بهرمرد پاک طینت همسر است

در طریق  راه  و رسم زنده گی

همره حساس هرخیرو شر است

در شب تاریک و راه پیچ و خم

چلچراغ  راه چون پیغمبر است

در  میان  موج  توفا ن   مهیب

قطبنمای روشن پرگوهر  است

در فضای رزمش و  آزاده گـی

بال  پرواز هما را  رهبر اسـت

زن عزیزهمشریک زنده گیست

درنبودش زنده گی دردسـراست

پس   چرا  باشد  اسیر وعاجزه

زن نخستین رهنما ورهبر است

موقف  زن بر اساس  خصلتش

در  حقیقت از همه عالیتر است

نقش   تا ثیر   زنان   هو شمند

درتمام عرصه ها کا راتر است

سرنوشت زن به آگاهییُ اوست

میشود  پیروز گر دانشوراست

( عبدالوکیل کوچی )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۶۰۳

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.