تدویرجلسه نوبتی همایش اروپایی زنان افغانستان 

 

اخیرا جلسه هیات مدیره همایش اروپایی زنان افغانستان تحت ریاست داکتر شفیقه  رزمنده رییس همایش ازطریق دهکده الکترونیکی  تدویر یافت .

دراین جلسه اعضای هیات مدیره مسوولین نهاد ها تحت چترهمایش و تعداد ازفعالین حقوق زن ازکشورهای مختلف اروپایی حضوریافته بودند.

دراین اجتماع ازچگونگی تدابیر به پیشوازهشتم مارچ روزهمبسته گی جهانی زنان ازجانب نهادهای عضوهمایش بحث صورت گرفت وتقاضا گردید تا نهادهای مذکور ازاین روز تاریخی تحت شعار« صلح توام با حقوق بشری برای زنان  افغانستان » تجلیل بعمل ارند وتاکید گردید که صلح نیازمبرم وخواست حیاتی  زنان بوده ودرهرگونه شرایط باید ازحقوق وازادی های برحق زنان دفاع وحمایت  گردیده و درادامه مذاکرات و توافقات با طالبان،  نباید پایمال ومعامله گری ها قرار بگیرد.

درجلسه که بانو روشن سیرن  چهره شناخته شده و یکی از پیشکسوتان نهضت دادخواهی زنان  کشورو رییس نهاد آموزش حقوقی زنان ازطریق تیلفون وصل گردیده بود، داکتر شفیقه رزمنده رییس همایش اروپایی زنان افغانستان ضمن یادآوری ازکارکردهای ارزشمند قبلی بانو روشن سیرن ازهمکاری وی با همایش اروپایی زنان افغانستان تشکر و سپاسگزاری نمود .
وی برعلاوه درزمینه اهداف و برنامه های  انسانی همایش اروپایی زنان  افغانستان  بمثابه یک نهاد مستقل وغیروابسته و متشکل از زنان اگاه و فعال عرصه  دفاع ازحقوق زنان دراروپا و افغانستان کمک کننده خانواده ها واطفال ، صدا وسیمای متبارز زنان دادخواه وتحول طلب با اندیشه های مختلف میباشد  توضیحات لازم ارایه نمود .

بعدا ًروشن سیرن ضمن صحبت و یاد آوری ازفعالیت های قبلی و جاری خویش بخاطر خدمت صادقانه  به مردم و زنان زجر کشیده  میهن، از ارتباط  با مسوولین  نهادهای همایش اروپایی زنان اظهار خرسندی نموده حمایت و همکاری خویش را در زمینه های  مختلف  با همایش اروپایی زنان افغانستان ابراز داشت که مورد استقبال گرم اشتراک کننده گان جلسه قرار گرفت .

درجریان جلسه بانوان هریک داکتر شفیقه  رزمنده، نسرین مفید، روشن سیرن ، یاسمین همسنگر، سهیلا زحمت ، عزیزه عنایت ، یاسمین زیارمل ، ماری حلیم ، داکتر برشنا ، پروین درویش، مرضیه جهش، صالحه بهلول، سیده  طلوع، زیبا یارقین ، فتانه مقتدر ولیلا وهاب، محبت نموده تدابیر وآماده گی های لازم نهادهای خویش را درامرتجلیل شایسته و با شکوه ازهشتم مارچ روز جهانی زن درکشورهای مختلف اروپایی ابرازداشتند .

جلسه  به امید تحقق پلانها  و پیروزی اهداف  وبرنامه های سازنده همایش اروپایی زنان  افغانستان درجهت دفاع ازحقوق وآازادی های مسلم زنان زجردیده افغانستان  خاتمه پذیرفت .

(گزارشگرهمایش اروپایی زنان افغانستان )

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۶۰۲

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.