فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری مداخله علیه جمهوری بولیواری ونزویلا را محکوم می‌ کند

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری به نماینده گی از ۹۵ میلیون کارگر پنج قاره و جنبش سندیکایی جهانی دارای سمتگیری طبقاتی،  کودتای نافرجام علیه دولت قانونی جمهوری بولیواری ونزویلا را قویاً رد می ‌کند.

این مداخله، هماهنگ شده از سوی دولت ایالات متحده امریکا ، ناتو و اتحادیه اروپا و نماینده گان فراملیتی‌ها و انحصارت در کشور، نقض آشکار ابتدایی ‌ترین موازین و حقوق بین‌الملل و حاکمیت ونزویلا است. برای فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، این حق انکارناپذیر هرخلقی است که بدون مداخلات خارجی برای حال و آینده خود تصمیم بگیرد.

در عین‌حال، فدراسیون جهانی اتحادیه ‌های کارگری، همان‌ گونه که تا اکنون در چندین مورد نشان داده است، بر همبسته گی خود با مردم ونزویلا، با طبقه کارگر و سازمان‌های عضو در کشور در برابر این تهدید امپریالیستی تأکید می ‌کند. علاوه بر این، ما از مردم ونزویلا می‌ خواهیم مانورهای امپریالیست‌ها و نوکران آن‌ ها را در منطقه را طرد نموده، نقشه‌های قاتلان خلق ‌ها را محکوم کنند. ما به حمایت خود از طبقه کارگر ونزویلا، برای ژرفش روند بولیواری، تا برانداختن استثمار انسان به دست انسان، به سوی یک دنیای نوین، بدون جنگ و بربریت امپریالیستی ادامه خواهیم داد. این تنها راه به پیش برای دفع نقشه‌های امپریالیست‌ها است.

زنده باد همبسته گی بین المللی !

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۵۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.