اعلامیه هیات مدیره همایش زنان افغانستان دراروپا به مناسبت روزجهانی منع خشونت دربرابر زنان

 


  ۲۵نوامبرمصادف است با روزجهانی منع خشونت برزنان


درسال ۱۹۶۰ ترسایی  دراین روزسه خواهردادخواه بجرم مخالفت بااستبداد درشکنجه گاه دژخمیان جمهوری دومنیکان جان باختند. ازسال ۱۹۸۳ بدینسو اینروزرا سازمان ملل به روزجهانی منع خشونت به زنان مسمی ساخته است.
وضعیت زنان کشورما درحال حاضرژرفای تراژیدی دوران ماست.زنان قربانیان خشونت درخانواده ، خشونت دراجتماع ، خشونت سلاح سالاری وزورگویی ، خشونت وستم ازجانب حاکمان ظالم وفرهنگ سنتی پدرسالارانه اند. محاکم صحرایی زنان ، سربریدن زنان ،گوش وبینی بریدن زنان ،سنگسارکردن زنان،خریدوفروش آنان،ازدواجهای اجباری ،ازدواج با دختران خوردسال ،تن سوزی زنان ، مبادله آنان باحیوانات،ظالمانه ترین، قبیح ترین ووحشیانه ترین اشکال خشونت است که مکرا درافغانستان صورت مگیرد.
زنان اولین قربانیان بی امنیتی ، بی مصونیتی وعدم موجودیت حکومت قانون ، فقروحشتناک، بیسوادی ، سلاح سالاری ،بیدادحکومت فاسد، حضورمافیای مواد مخدروعدم موجودیت قوانین تضمین گر حقوقق زنان میباشند.  فقر و بیسوادی ، عدم دسترسی به آموزش ، خدمات صحی وعقب مانی را نیزبه حیث عوامل خشونت میدانیم.
ماهمصدابامیلیون هازن رنجدیده کشور خودازدولت افغانستان هردولتی که باشد وحامیان بین المللی آن که زیر شعار دفاع ازحقوق بشرو زنان درافغانستان حضوردارند قاطعانه مطالبه داریم تا:
ـ کنواسیون جهانی رفع خشونت دربرابرزنان راخود رعایت وباایجاد کمیسارهای عالی مبارزه علیه خشونت دربرابر زنان ودرجنب آن ایجاد شبکه های اختصاص قضایی ،حقوقی، اجراییه وی وامنیتی به اشتراک خود زنان، مسوولیت تطبیق این کنواسیون را به عهده بگیرند.
ـ ما راه رفع خشونت رادربرابرزنان دربرکنارساختن عوامل آن میدانیم.
تامین صلح عادلانه وپایدارازهمه خواست مازنان است ،ولی اجازه نمی دهیم که مذاکره باطالبان وبرگشت دوباره آنان ویاکنارآمدن با دیگر افراطیون به قیمت معامله حقوق وآزادی های حداقل موجودبرای زنان بیانجامد.
زنان باید به پیمانه وسیع درپروسه صلح و توسعه وانکشاف جلب شوند، حضور نمایشی یک عده زنان وابسته به تنظیم ها وگروپ های مسلح وحلقات مافیای مواد مخدرودولت فاسد زتوده های زن افغان نماینده گی کرده نمیتواند.
ما دراین روزبه همه زنان رنجدیده وستمکش وطن خویش روی می آوریم وخواستار مقاومت ومبارزه دلیرانه علیه انواع خشونت هستیم.
به شما مردان و زنان عدالت پسند و دادخواه که ظلم و خشونت وسلب حقوق انسانی درافغانستان ، خشمگین تان ساخته است.
ـ به همه سازمان ها ،احزاب،جامعه مدنی ، نهادهای زنان ومدافعان حقوق بشرمراجعه میکنیم تا درمبارزه عادلانه زنان ما را پشتیبانی نموده به خشونت یک صدا «نه !» بگویم.
دراین روز یکبار دیگربه هرزن هموطن خود روی می آوریم وضرورت مبرم تشکل درصفوف یک جنبش مستقل و گسترده را به مثابه یگانه راه رسیدن به داعیه بزرگ زنان افغانستان مطرح می سازیم.
تنها مبارزه شکیبا ، باورمند و متحدانه ما راه نجات ماست.

نابود باد خشونت !

داکترشفیقه رزمنده رییس همایش اروپایی زنان افغانستان

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۵۱۱

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد واعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018