غـرور ناشکـن


با چنین کار بزدلانه ی تان
نتوانید ای  خســان  جهان
غرور پاک مردم ما را
بشکنانید زیر پا سازید
یا که تاریخ افتخار مرا
جعل و تفتین و نا سزا دارید
گر ندانی بپرس از سلفت
کا مد اینجا ،سرش شکست وبرفت
در جهان سرفگنده شد سه بار
در رویــارویی مــردمان عیــار
این وطـــن جایگاه شیران است
سلطه اینجا بدور از امکان است
میرسد بر تو هم یکی روزی
که بسوزی در آتش افروزی
تا سر افگنده وشکسته شوی
ترک اینجا کنی و خسته شوی
با دوسه زر خرید نوکر خو
آنقــدر مطمُین وغـــره مشو
این غلامان به خلق تحمیل اند
بار ننگیــن و ننـگ تاریـخ اند
بال پرواز کی تـــوان بشکست
با چنین باشه های روی دست
بکشند گر ستاره ی اینجا
آفتاب هـا طلـوع کند بفضا

( عبدالوکیل کوچی )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۳۱۰

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد واعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018