تدویر کنفرانس علمی، پژوهشی درپیوند با وضعیت زنان افغانستان 

 

بتاریخ ۲۹ سپتمبر ۲۰۱۸ ترسایی کنفرانس اروپایی علمی ، پژوهشی از جانب همایش اروپایی زنان افغانستان وبه همکاری اتحادیه انجمن های افغانهای مقیم هالند با اشتراک کارشناسان ،فعالان حقوق زن وحقوق بشر ، شخصیت های علمی سیاسی و فرهنگی درشهر آرنهم کشور شاهی هالند برگزار گردید.

درکار کنفرانس مسوولین نهاد های مستقل کار با زنان، پیشسکوتان جنبش زن از کشورهای مختلف اروپایی حضور بهم رسانیده بودند.

کار کنفرانس به گرداننده گی بانوان ورزیده یاسمین زیارمل  و فتانه مقتدر به زبانهای پشتو و دری آغاز گردیده ، نخست داکتر شفیقه رزمنده رییس همایش اروپایی زنان افغانستان پژوهش خود را درمورد حل مساله زن بمثابه ی یک پروسه سیاسی ومدیریت دولت برآن ارایه داشت.

وی با پیشکش نمودن ارقام وتحلیل جالب پایه های حقوقی ،ریشه های تاریخی مساله برابری زنان با مردان درکشور های اروپایی ودر سراسر جهان از جمله  درافغانستان پرداخته  و ضمن ارزیابی تجارب تاریخی و راهکار های تجربه شده تاریخ بشریت  اظهار داشت که حل نهایی مساله برابری زنان ومردان تنها درصورت تامین صلح ،حکومت قانون ، تامین عدالت اجتماعی، مردم سالاری، حاکمیت نظام متعهد ملی وعادلانه که حقوق همه شهروندان اعم از زن ومرد را تضمین نماید و نظام سیاسی که زنان را بحیث مهندسین  واجرا کننده گان برنامه های ملی برابری زنان با مردان به حساب بیآورد امکان پذیر است.

داکتر رزمنده همچنان به تشکل زنان در یک جنبش مستقل  وغیر وابسته درکنار نیروهای دادخواه وترقی پسند که نیاز حیاتی شمرده می شود نیز تاکید  ورزید.

بعدا ولی محمد شاهپور ریس اتحایه انجمن های  افغانها درهالند در پیوند با مشارکت اجتماعی  وفرهنگی وکار آفرینی های زنان درجامعه صحبت نموده وتحقیق مختصری درپیوند با دستاورد های دموکراتیک زنان در کشورهای اروپایی ومسیر تکامل  دموکراسی دراروپا را با اشتراک کننده گان شریک ساخت.

سپس داکتر حبیب منگل درمورد طرز تفکر سنتی و بازتاب آن بالای نقش وحضور زنان در جامعه صحبت نموده سنن ناپسندیده وعقب گرا را بحیث مانع حضور زنان در جامعه وعامل به حاشیه راندن آنان در خانواده وجامعه دانسته  جهت رسیدن به داعیه زنانرا وظیفه یک دولت ملی ومترقی دانست. 

سخنران بعدی داکتر فهیمه پوپل طی صحبتی توسعه نقش زنان درزنده گی اجتماعی واقتصادی را به تحلیل گرفته وپژوهش خودرا دراین زمینه ارایه نمود.وی اظهار داشت که هیچگونه توسعه  وانکشاف بدون  سهم وسیع و فعال زنان درجامعه امکان پذیر نیست.در ادامه کار کنفرانس داکتر نجیب مسیر درمورد مشارکت سیاسی زنان وحضور آنان در رده های تصمیم گیری وسطوح مختلف نظام بحیث شرط عمده  ارتقا ونقش زنان در جامعه مطالب ارزشمندی را بیان داشته واز جمله حضور برجسته زنده یاد داکتر اناهیتا راتبزادرا در نظام سیاسی سالهای هشتاد وجنبش دموکراتیک زنان افغانستان بحیث تجارب مثبت و دستاورد های پیروزمند وچشمگیر زنان افغانستان دراین سالها ارزیابی نمود.

به تعقیت آن بانو عزیزه عنایت شاعر ونویسنده درپیوند باموقف وتعریف مقام زن در اسلام سخنرانی پژوهشی ودلچسپی را پیشکش نمود.

همچنان گردآوری های تحقیقی بانو داکتر حمیرا نگهت دستگیر زاده شاعر ونویسنده توانای کشور ومحترم بصیر دهزاد استاد حقوق وعلوم سیاسی نیز با اشتراک کننده گان کنفرانس شریک  ساخته شد.

در پایان  بخش اول کنفرانس کاندید علوم اجتماعی بانو آرزو فاروق که مصروف پژوهش درمورد وضعیت زنان در دانشگاه کمبریج لندن است بررسی های خود را با اشتراک کننده گان کنفرانس درمیان گذاشت.

دربخش دوم کارکنفرانس اشتراک کننده گان دریک سیمینار تبادل تجارب با شیوه ها ومیتود های نهاد های مستقل  کار با زنان که در صفوف همایش متشکل اند ،چالش وآسیب پذیری های جدید مطرح دربرابر زنان افغان رادرشرایط بیرون مرزی به تحلیل وارزیابی گرفته  وتجارب کاراین نهاد ها توسط بانو سهیلا زحمت ریس شورای سراسری زنان افغان در هالند، بانو پروین درویش ریس انجمن Log inفرهنگی وکلتوری زنان هانوور، بانوسعیده طلوع رییس انجمن همبستگی زنان شهر اندوفن کشور شاهی هالند ، مرضیه جهش مسوول نهاد هالندی کار با زنان با اشتراک کننده گان کنفرانس شریک ساخته شد.

دراخیر کنفرانس پیام اشتراک کننده گان همایش اروپایی زنان افغانستان عنوانی زنان کشور توسط بانو یاسمین همسنگر سکرتر جنرال همایش اروپایی به خوانش گرفته شد که متن مکمل پیام بعدا به نشر میرسد

قابل یادآوری است که بانو مبتکر نسرین شالیزی ریس موسسه لذیز کیترینگ با سرویس غذای لذیذ افغانی پذرایی از مهمانان واشتراک کننده گان را اسپانسر شده ودرپایان کنسرتی به سراینده گی هنرمند خوش آواز ویس امیری اجرا گردید.

قراراست داشته های این کنفرانس وگرد آورده های پژوهش گران بار آن به زودی به شکل رساله به چاپ برسد.

( دفتر خبر رسانی همایش اروپایی زنان افغانستان )

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۴۱۰

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد واعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018