تدویر جلسه بیروی اجراییه شورای ولایتی کابل

 

جلسه بیروی اجراییه شورای ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸.۶.۸ ساعت ۲ بعد از ظهر در دفتر مرکزی حزب تحت ریاست رفیق مزمل صدیقی رییس شورای ولایتی کابل دایر گردید .

در جلسه رفیق داوود خان ویار عضو دارالانشای حزب ، و قیم برشورا ولایتی کابل نیز شرکت داشت.
جلسه تحت اجندای ذیل که به اتفاق ارا تصویب گردیده تدویر یافت:
۱ـ حمایت از فیصله های کنگره حزب ،
۲ـ تقویت صفوف حزب و جذب جوانان ،
۳ـ شرکت اعضای حزب و سهم گیری فعال شان در پروسه انتخابات.
در جلسه رفیق مزمل پیرامون کنگره حزب ، مصوبات آن به جلسه گزارش داده ، روی جذب بهترین ها به صفوف حزب و سهم گیری فعال در پروسه انتخابات مفصلا صحبت نموده ؛وظایف هرعضو حزب و شورا های حزبی را مشخص ، و در زمینه مصوبه ایی صادرگردید.
بعدا رفیق داوود خان ویار پیرامون فیصله های حزب صحبت همه جانبه نموده وظایف اعضای حزب را در تحقق این فیصله ها روشن نمودند.

جلسه حوالی ۳:۳۰ بعد از ظهر اختتام یافت .