جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان دایرگردید


جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان روز پنجشنبه ۸ سنبله ۱۳۹۷ دردفتر مرکزی حزب دایرگردید. درجلسه روسای شعبات مرکزی حزب نیز حضورداشتند.
برای کارجلسه اجندای ذیل پیشنهاد ومورد تایید قرارگرفت :
۱ـ بحث روی ارزیابی جریان تدویرکنگره ،چگونگی تحقق فیصله های آن ،
۲ـ بحث روی رهنمودها وفورم گزارش دهی شعبه تشکیلات جهت رفع نواقص کاری وایجاد سیستم واحد گزارشدهی وتحقق مصوبات ،
۳ـ بحث روی مسایل تشکیلاتی ،

۴ ـ بحث روی پلان شش ماه دوم سال ۱۳۹۷ دارالانشای حزب ،
۵ ـ بحث روی چگونگی تقویت بنیه مالی حزب .
درابتدای جلسه رفیق راوش تدویرموفقانه وباشکوه کنگره حزب ، همکاری صادقانه تمام اعضای حزب ، حضور دوستانه و شریفانه رهبران و نماینده گان احزاب وسازمان های سیاسی کشور، پیام ها وقطعنامه حزب ، انعکاس ملی وبین المللی تدویرکنگره حزب، وظایف ومسوولیت های شوراهای حزبی واعضای حزب در رابطه به تحقق تصامیم و فیصله های کنگره حزب، صحبت نموده؛ ویکبار دیگر توجه همه رفقا را برای کار ومبارزه صادقانه حزبی جلب نمود.
طبق اجندای جلسه دربخش تشکیلاتی رفیق سیدمحمد مل بحیث مسوول شعبه کنترول ونظارت حزبی ؛ و رفیق کرام الدین نجات مسوول شعبه تفاهم و روابط سیاسی حزب انتخاب گردیدند.
درمور درهنمودها و طرزالعمل های شعبه تشکیلات توسط رفیق پرتو رییس این شعبه به جلسه ارایه، ومورد تصویب قرارگرفت .
هم چنان پلان کار شش ماه دوم سال ۱۳۹۷ دارالانشای حزب توسط مسوول شعبه تشکیلات مرکزی به جلسه ارایه ، ومورد تصویب قرارگرفت.

درقسمت تقویت بنیه مالی حزب طرح دارالانشای حزب توسط رفیق رضایی به جلسه ارایه ، و درکل مورد تصویب قرار گرفت .
شماری از رفقا روی مسایل مطروحه درجلسه ابرازنظرنموده  پیشنهادات خود را مطرح که درزمینه مصوبه صادرگردید.
جلسه دارالانشای حزب ساعت  ۹ صبح آغاز گردید حوالی ساعت ۱ بعد از ظهر درفضای وحدت وهمبستگی کامل رفیقانه خاتمه یافت.

 
( شعبه تبلیغ و فرهنگ)

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۳۱۰۸

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018