۲۶اسد ۱۳۹۷

 

هموطنان متدین و شریف !

دوستان و رفقای عزیز!

مسرت فراوان داریم که بمناسبت حلول عید سعید اضحی (قربان) تبریکات خود رابه شما تقدیم می نماییم .

مردم شریف ما درشرایطی ازعید سعید اضحی تجلیل می نمایند که وضعیت امنیتی، اقتصادی واجتماعی  کشور با گذشت هرروز پیچیده تر وبغرنج تر می گردد، و ادامه  این وضع هرروز از مردم ما قربانی می گیرد. حزب ما از ادامه این وضعیت سخت نگران بوده ودرکنارمردم ازموجودیت این بحران رنج می برد.

حزب ما باورکامل دارد که اتحاد وهمبسته گی واقعی نیروهای ملی دموکرات و ترقی خواه کشور، وحدت ملی مردم افغانستان، وانجام صادقانه تعهدات حکومت وحدت ملی دربرابر مردم می تواند راه بیرون رفت کشور را از بحران موجود مساعد سازد. درغیرآن این چالش ها بازهم ادامه خواهد یافت وبرقربانی ها ودشواری های مردم ما خواهد افزود.

دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان حلول عید سعید قربان را باردیگر به تمام هموطنان عزیز وشریف خود طورخاص به نیروهای امنیتی ودفاعی کشورکه قهرمانانه درسنگرهای دفاع، دوراز خانواده های خویش قرار دارند تبریک گفته،  و آرزو دارد تا مردم مسلمان و رنج کشیده ما عید قربان را درفضای امنیت، صلح و برادری تجلیل نموده و فیرگولوله ها برای همیش خاموش گردد.

وطنداران عزیز عید مبارک !

 

با احترام

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان