تدویر جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق عبدالرشید آرین رییس حزب روز پنجشنبه مورخ ۲۸ ماه سرطان سالجاری در دفتر مرکزی حزب دایر گردید . در جلسه بر علاوه مسوولین شعبات و کمیسیون های مرکزی حز ب رفیق انجنیر محمد اسمعیل رییس شورای ولایتی هلمند حزب نیز اشتراک داشت
طبق اجندا جلسه طرح اساسنامه حزب که بعد از تصویب کمیته تدارک تدویر کنگره حزب، نشر دوباره جهت نظر خواهی اعضای حزب ، تامین دموکراسی درون حزبی ، بحث دوباره در کمیته تدارک تدویر کنگره حزب روی پیشنهادات رسیده و تصویب آن ، به جلسه دارالانشا پیشکش گردید .


در زمینه رفیق انجنیر سلیمان‌ کا مجو رییس کمیته تدارک تدویرکنگره حزب معلومات مفصل ارایه ،و گفتند که پیشنهادات جدید رسیده در کمیته تدارک مورد بررسی قرار داده شد که در نتیجه تغیرات لازم صورت گرفت. اساسنامه با تغییرات وارده به اتفاق آرا تصویب و از جلسه دارالانشا تقاضا نمود تا روی آن بحث که بعد از تصویب به بیروی اجراییه محول گردد.
پیرامون موضوع رفقا بحث را آغاز، و تعدیلات لازم در برخی موارد ایجاد که درنتیجه اساسنامه بصورت کل به اتفاق آرا تصویب گردید. فیصله شد تا غرض ابراز نظربه بیروی اجراییه اراه گردد.
طبق ماده دوم اجندا برای رفیق میر سلام ساپی وظیفه داده شد تا همراه با رفیق میر محمد شاه رفیعی غرض کمک به شورای شهر کابل منحیث قیم دارالانشا همکاری لازم نمایند.
جلسه که ساعت نه و سی صبح بکار خویش آغاز کرده بود حوالی ساعت یک ظهر در فضای وحدت و یگانگی اختتام یافت.

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۸ـ۲۱۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018