جلسه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

 

جلسه کمیته تدارک تدویرکنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان به روز چهارشنبه مورخ ۲۷ سرطان ۱۳۹۷ با حضورداشت رفیق عبدالرشید آرین رییس حزب، تحت ریاست رفیق انجنیرسلیمان کامجو رییس کمیته تدارک در دفتر مرکزی حزب دایر گردید.
اجندای جلسه که به اتفاق آرا تصویب گردید چنین مشخص گردید:
بحث مجدد روی پیشنهادات رسیده پیرامون اساسنامه و برنامه حزب .
چنانچه آگاهی دارید ، کمیته تدارک اساسنامه و برنامه حزب را تصویب و جهت تامین هرچه بیشتر دموکراسی درون حزبی ، طرح را یکبار دیگر به نظر خواهی گذاشت که در نتیجه نظریات جدید مواصلت کرد .‌
در ابتدا جلسه پیرامون اساسنامه کار خود را آغاز و پیشنهادات رسیده از رفقای مقیم اروپا ، پیشنهادات رفیق جانباز و پیشنهادات رفیق دهزاد ماده وار بحث نموده، پیشنهادات رسیده به شعبه تشکیلات توسط رفیق پرتو قراات ،که در مورد رفقا نورستانی ، صالحی ، کا مجو، تابش ، آرین ، ذهین ، خاوری ، احمدی ، روزبه و مختار صحبت نموده ، در نتیجه اصلاحات در متن قبلی وارد و در نتیجه اساسنامه با تغییرات وارده بصورت کل تصویب گردید.
در قسمت دوم کار جلسه روی برنامه حزب و پیشنهادات رسیده بخصوص طرح پیشنهادی رفیق داکتر حبیب منگل بحث صورت گرفته ، در نتیجه برنامه بصورت کل تصویب گردید.
فیصله بعمل آمد تا غرض تصویب ، اساسنامه و برنامه به جلسه دارالانشا پیشکش شود .
جلسه که ساعت چهار عصر بکار خود آغاز نموده بود حوالی ساعت ۶:۳۰ شام در فضای وحدت و یگانگی اختتام یافت .

( کمیته کاری تبلیغ وترویج ،کمیته تدارک تدویر کنگره حزب )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ۲۰۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018