بسم الله الرحمن الرحیم


مقـدمـه
در اوایل قرن ۱۹ م ، مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال،‌جمهوری، آزادی،‌ ترقی،‌ عدالت و دموکراسی آشنا شدند و برای تشکل و قربانی در این راه کمرهمت بستند.
دورنمای سیاسی و اجتماعی ،‌فرهنگ دست پاک و خدمتگذاری برای وطن مشترک و مستقل،‌ با چشم انداز ترقی و تجدد،‌ در میان محافل سیاسی راه گشود. حرکت های ترقیخواهانه،‌ محتوای داد خواهانه و اجتماعی کسب نمود و وطن ما از قرون وسطایی به زنده گی مدرن راه یافت. این بیداری سیاسی و اندیشه های ترقیخواهانه و عدالت جویانه مردم افغانستان و ارزش های مشترک بشریت،‌ میراث روشنگرانه برای حزب ملی ترقی مردم افغانستان در مبارزه بخاطر استقلال، تجدد،‌عدالت اجتماعی و دموکراسی در کشور می باشد.
حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اطراف اندیشه ها و آرمانهای جنبش تجدد طلبانه سده پیشین کشور ما سازمان می یابد که در طی این سده، سنت غنی مبارزه برای آزادی، دموکراسی ، جمهوریت و عدالت اجتماعی را در کشورما پی ریخت و تلاش برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور ما را در مرکز تعهد جانبازانه خود قرار داد. حزب ما بی آنکه در صدد احیای سازمانها و جنبش های متعلق به گذشته باشد، از گذشته های پرافتخار میهن خود الهام میگیرد. حزب ما به سنن پرافتخار این جنبش ها ارج میگذارد، برای حفظ و تحکیم دستاورد های ملی و تاریخی آن سعی میورزد ، از تجارب آن می آموزد  و می کوشد که سیاست ها و عملکرد های خود را با واقعیت های مسلم جامعه افغانی و جهان و روان جامعه ما عیار سازد. حزب بر نسل جوان و بالنده کشورمتکی است. ما به آینده درخشان کشور خوشبین هستیم  واین آینده به خرد و بازوی توانای نسل جوان کشورما ساخته میشود.

مداخلات برخی کشورهای جهان، بخصوص پاکستان و ایران و موجودیت فساد گسترده، وضعیت در کشور را بیش از پیش بدتر ساخته است. گسترش روز افزون تروریزم، خرابی وضع امنیتی، گسترش بی سابقه و مزمن فساد اداری، بی عدالتی لجام گسیخته، وضع ناهنجار اقتصادی، فقر و بیکاری، ازدیاد فاصله میان فقر و ثروت، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و سیاست های مبهم و ناروشن حکومت در برابر مداخلات بیگانه، نگرانی عمیق مردم ما را بوجود آورده است.
دموکراسی، حاکمیت قانون، حکومتداری خوب، حقوق بشر و عدالت اجتماعی با وجود تغیرات نسبی که درعرصه های معارف، تحصیلات عالی، مواصلات، مخابرات، انکشاف دهات، قانونگذاری، آزادی بیان و ایجاد نیروهای مسلح کشور به مشاهده می رسد؛ طبق توقع مردم عملاً تحقق نیافته است.
این حالت نه تنها ایجاد یک حرکت سرتاسری و ملی رهروان نهضت صلح ،‌ دموکراسی ،‌ ترقی و عدالت اجتماعی را بخاطر بیرون رفت از وضع موجود بعنوان یک ضرورت جدی مطرح میکند،‌ بلکه نیازمندی برای ایجاد حرکت سرتاسری ملی را نیز متبارز می سازد. حزب ما با تامین تفاهم با احزاب ملی و دموکرات، می خواهد به خلای ناشی از نبود یک حزب قوی، نیرو مند و سرتاسری در کشور پایان بخشد. با درنظر داشت این امر مهم دست صفا، صمیمیت و برادری را برای تامین تفاهم تا
سطح وحدت سازمانی برای همه آنها پیش نموده، می نماید.

 

الف ـ درعرصه حاکمیت دولتی و اداره :

۱ ـ  حمایت از استقلال،‌ حاکمیت ملی، ‌تمامیت ارضی، ‌وحدت ملی مردم افغانستان؛
۲  ـ پشتیبانی از نظام قانون اساسی مبتنی بر تفکیک قوای ثلاثه دولت و اصول مردم سالاری؛
۳ ـ  مبارزه برای استقرار یک نظام دموکراتیک بر مبنای پلورالیزم سیاسی، ‌برگذاری انتخابات شفاف، ‌عادلانه و ‌دموکراتیک در تمام سطوح ( از شوراهای قریه تا ریاست جمهوری )، جلوگیری از اعمال نفوذ دولت مردان ، ‌گروه های سیاسی و زور مندان در پروسه های انتخاباتی؛
۴  ـ مبارزه برای ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم و استبداد، ‌تبعیض و خشونت و مبتنی بر عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی که از اصول بنیادین و زرین قانون اساسی افغانستان است؛
۵ـ حمایت از عدم انحصار قدرت و ثروت در هر شکل و شیوه آن؛

۶ ـ  پشتیبانی از حکومتداری خوب، ‌تامین امنیت عامه، افزایش ظرفیت های دولت، تقویت سکتور خدمات اجتماعی و رفاه عامه .
۷  ـ تامین انکشاف متوازن ملی،‌ تقسیم عادلانه امکانات انکشافی در بین مناطق و ولایات .
۸ ـ حمایت از تعدیل قانون اساسی بمنظور رفع تناقضات و ابهامات موجود در آن و راه گشایی برای ایجاد یک حکومت پاسخگو در برابر پارلمان کشور.
۹  ـ مبارزه در جهت تحقق عملی قانون احزاب سیاسی مبنی بر جلگیری از تمویل آنها از منابع خارجی و پیشگیری ‌ایجاد احزاب سیاسی برمبنای قومی، ‌محلی، ‌مذهبی، ‌ لسانی و دارای تشکیلات نیمه نظامی طبق احکام قانون اساسی.
۱۰ ـ مبارزه غرض پایان دادن به نفوذ احزاب و گروه های سیاسی در اردو، پولیس و امنیت ملی.
۱۱ ـ حزب ما درحالی که اساساً مخالف حضور نظامی دایمی نیروهای خارجی در کشور ماست، ‌همکاری بین المللی را برای تضمین امنیت کشور درچارچوب منافع ملی با تعهدات روشن متقابل و میکانیزم های نظارتی توافق شده برای اجرای این تعهدات ضروری می داند.

۱۲ ـ پشتیبانی از ایجاد شوراهای انتخابی ولایتی، ‌ولسوالی و قریه ، ‌تفویض صلاحیت های نظارتی به آنها در حل مسایل محلی، ‌حمایت از انتخابات شاروال ها و مجالس شاروالی ها طبق قانون .

۱۳ ـ حمایت از بازسازی واصلاح اداره دولت در چارچوب یک استراتیژی ملی از بالا تا پایین، بخصوص بازسازی سیستم عدلی و قضایی، ‌تصفیه اداره از وجود همه عناصر مفسد و قانون شکن به هدف پایان دادن به فساد اداری، جلب حمایت مردم بخاطر تامین حاکمیت قانون.
۱۴ ـ مساعی درجهت تحقق سیاست کادری مبتنی بر تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت، کاردانی، تقوی و تعهُد به منافع ملی به هدفِ ایجادِ یک اداره کارا، متخصص و با تجربه، دارای توانایی عرضه خدمات موثر برای مردم. حزب ما بر اصل بیطرفی، کارایی و مسلکی بودن اداره دولتی تآکید میورزد. کارکن دولت مجری سیاست حکومت منتخب و خدمت گذار مردم است نه نماینده و مجری سیاست حزب مربوطه.
۱۵ـ مبارزه علیه توتالیتریزم، انحصار قدرت و اعمال هرنوع خشونت به هدف کسب و حفظ قدرت

سیاسی.

 

ب- درعرصه تامین صلح و ثبات در کشور:

۱ ـ حمایت از حل مساله جنگجویان ضد دولتی از طریق سیاسی. حزب ما خواهان آتش بس و قطع فوری جنگ و خونریزی بیشتر و استقرار صلح عادلانه و عام شمول درافغانستان است. ما از جلب و مشارکت مخالفین مسلح دولت در پروسه های سیاسی افغانستان بشمول اشتراک در انتخابات نهادهای دولتی پشتیبانی می نماییم، مشروط بر اینکه آنها خشونت را کنار بگذارند و ارزش های بنیادین قانون اساسی را بپذیرند. به باورما تلاش ها برای تامین صلح به قیمت فروپاشی نظام قانون اساسی به تکرار فاجعه سال ۱۳۷۱ می انجامد. در عین حال باید پذیرفت که صلح ارزان و یک جانبه وجود ندارد. برخی خواست های مخالفین مسلح در باره نحوه مشارکت آنان در پروسه های سیاسی و کمک به برگشتاندن افراد مسلح به زنده گی عادی و ضمانت های حقوقی میتواند مورد بحث و توافق قرار گیرند.

۲ ـ حزب از همه تلاش ها در جهت تامین صلح، امنیت دایمی و بر چیدن اسلحه غیرقانونی بعد از نهایی شدن توافقات صلح، ‌غرض تامین حاکمیت دولتی سرتاسری و ملی در جهت ایجاد فضای باز سیاسی در کشور حمایت می نماید.

 

ج- درعرصه نظام حقوقی، حقوق و آزادی های اساسی مردم :

۱ ـ مبارزه بخاطر استقراردولت قانونی، اصل تفکیک قوای ثلاثه ، برابری هموطنان در برابر قانون و قضا وتطبیق یکسان قوانین بالای همه، اصل مسیولیت دولت، جامعه و فرد در برابر همدیگر، حمایت از ایجاد و تحکیم نظام قضایی مستقل، بی طرف و مسلکی .
۲ـ  مبارزه برای تامین حقوق اساسی و آزادی های فردی مردم که در قانون اساسی کشور تسجیل گردیده است.
۳ ـ بارزه در راه تحقق تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان .

۴ـ  مبارزه برای تطبیق بی قید و شرط اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی در این زمینه. مبارزه برای تامین حقوق دموکراتیک مردم و تامین آزادی های سیاسی، اعم ازایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی، حق تظاهرات و اعتصابات مسالمت آمیز که تابع محدودیت های غیردموکراتیک و موکول به قوانین باز گیرنده نشوند.
۵ ـ شتیبانی ازمبارزه علیه جنایات سازمان یافته و تروریزم. کشت و ترافیک مواد مخدر نه تنها یک چالش عمده در برابر تحکیم حاکمیت دولتی و ایجاد اقتصاد سالم است، بلکه فساد و تروریزم را نیز تغذیه میکند. برنامه دولت و جامعه بین المللی برای حل این معضل کافی نیست. بررسی ها نشان میدهد که اکثریت زارعین خاشخاش را دهقانان کم زمین تشکیل میدهد. زیرا از زمین کم حاصل بیشتر بدست می آورند. از اینرو ویران کردن مزارع خاشخاش، مجازات زارعین و زراعت بدیل به تنهایی مشکل را حل نمیکند. دولت باید در کنار تدابیر کیفری و کشت بدیل، حل مشکل آب، بازاریابی برای تولیدات زراعتی، سبسایدی های حد اقل برای کشت بدیل در صورت آفات طبیعی و امراض زراعتی برای دهقانان، فقرزدایی و کاریابی برای جوانان دهات را در برنامه خود در نظر گیرند. حزب ما خواهان آنست که دولت و جامعه بین المللی علیه مافیای پروسس، ترافیک و قاچاق مواد مخدر اقدام جدی نمایند.

 

د- در عرصه انکشاف اقتصادی:

۱ ـ حزب ملی ترقی مردم افغانستان، حزب پیشرفت اقتصادی و انکشاف وطن ماست. حزب ما از سمتدهی اجتماعی اقتصاد بازار حمایت میکند و در حالیکه اقتصاد بازار را واقعیت عینی سازماندهی کنونی حیات اقتصادی میداند، بدین باور است که انسان و خوشبختی او باید در محور هر گونه سیاست اقتصادی قرار داشته باشد. نسخه اقتصادی جاری با بی عدالتی اجتماعی، بیکاری مزمن، پول پرستی، ثروت اندوزی، جنایت، بحران های اخلاقی و معنوی، تخریب علایق و عواطف انسانی و فروپاشی خانواده و محیط زیست توأم است. بنابر این حزب ما خواستار ارتقای نقش اقتصادی دولت، کمک به بخش خصوصی در اشتغال آفرینی، نظم دهی بازار، تقویت سکتور کالایی و بسیج تمام ثروت های مردم افغانستان برای پیشرفت و خوشبختی وطن ماست. حزب ما از اعاده اقتدار دولت در عرصه انکشافی یعنی پایه گذاری دولتی که نقش طبیعی خود را در اداره اقتصادی، انباشت مهارت های کاری، ایجاد اشتغال و پی ریزی زیربنای اقتصادی ایفا کند و تمام امکانات کشور را بشمول سکتور خصوصی در جهت سرمایه گذاری عامه بسیج و سازمان دهد، حمایت میکند. حزب با توجه به عقب ماندگی شدید اقتصادی افغانستان و نیاز به استفاده از ظرفیت های همه سکتور های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های خارجی جهت رشد سریع نیروهای مؤلده و ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی، از فکتور مداخله فعال دولت و برنامه ریزی انکشاف اقتصادی و اجتماعی بخصوص در مراحل احیای مجدد زیر بنای اقتصادی و ایجاد شبکه های تامینات اجتماعی و رقابت سالم میان سکتور های مختلف پشتیبانی میکند.
۲ـ مبارزه در راه رفع عقب مانده گی اقتصادی کشور، بسیج مردم و جامعه مدنی در جهت تعمیل برنامه ریزی های کوتاه مدت و درازمدت برای بازسازی افغانستان، با استفاده از تمام ظرفیت های موجود سکتورهای دولتی، مختلط، خصوصی و کوپراتیفی، سرمایه گذاری بیشتر در عرصه های زیر بنایی و منابع طبیعی، زراعت و انکشاف دهات، معارف و خدمات اجتماعی. حمایت از مطالبات اقتصادی معاش گیران و تقویت جنبش سندیکایی.
۳ـ  حمایت از تمام اشکال مالکیت قانونی، مصونیت قانونی سرمایه های داخلی و خارجی و بهره آنها. حمایت از جلب سرمایه گذاری های خارجی طبق قانون و در مطابقت با منافع انکشافی افغانستان. مطالبه سیاست فعال ایجاد شغل و زمینه های کار به وسیله دولت یا تحت رهبری آن.
۴ـ حمایت از مالکیت دولت برمنابع دارای اهمیت ستراتیژیک ـ منابع طبیعی زیر زمینی ( معادن)، جنگلات، چراگاه ها، اراضی دولتی، منابع اساسی انرژی، بنادر و خطوط مواصلاتی، دشت ها، منابع آبی و آثار باستانی.
۵ــ استفاده مؤثر از منابع نفت و گا ز، مس، آهن و سایر منرال های صنعتی و تشویق سرمایه گذاری های بزرگ، اعم از داخلی و خارجی، در بخش صنایع ثقیل به هدف ایجاد زیربنای پیشرفته اقتصادی و ایجاد زمینه های وسیع کار و اشتغال برای مردم.
۶ـ پشتیبانی از ایجاد و گسترش صنایع ملی و صنعتی ساختن کشور با استفاده از دست آورد های علمی و تکنولوژیک معاصر با همکاری سکتورهای دولتی، خصوصی و مختلط و سرمایه گذاری های خارجی.
۷ـ حمایت از تشویق متشبثین خصوصی، تجار و سرمایه داران ملی در جهت افزایش و توسعه تجارت داخلی و خارجی و مبدل کردن افغانستان به مرکز فعال تجارت منطقه یی و شامل ساختن آن در سازمان جهانی تجارت.
 ۸ ـ حمایت از عصری ساختن متداوم سیستم بانکی کشور، توسعه شبکه خدمات بانکی معاصر، تشویق و تضمین امانات و پس انداز ها. مبارزه بخاطر تعمیل سیاست عادلانه مالیاتی مبتنی بر تقلیل مالیات غیر مستقیم و تصاعد مالیات مستقیم و تقسیم عواید برمبنای منافع انکشاف اجتماعی.
۹ـ  حمایت از تنظیم بهتر امور زمین داری و حل معضلات آب در جهت رشد و میکانیزه ساختن زراعت، مؤلد انرژی برق، ایجاد فارم های زراعتی ( دولتی، خصوصی، مختلط  و کوپراتیفی) غرض تامین منافع اقشار مختلف زمین داران و دهقانان. مبارزه بخاطر بهبود محیط زیست، حفظ و مراقبت از جنگلات، نسل حیوانات و پرنده گان نادر.
۱۰ـ  ترویج نباتات طبی و تولید ادویه بخاطر تامین نیازمندی های ملی، توسعه اقتصاد مالداری و پیشه وری و تشویق سرمایه گذاری ها در بخش صنایع خفیفه دستی و مستظرفه و ایجاد سیستم های بیمه و بانک های حمایت از اقتصاد صنعتی، زراعتی، مالداری و پیشه وری و بازاریابی برای تولیدات آنها.
۱۱ـ حمایت از طرح آباد ساختن زمین های بایر و لامزروع و توزیع عادلانه آن به قیمت مناسب برای دهقانان بی زمین و کم زمین، کوچی ها و سکتور خصوصی.
۱۲ـ  حمایت از تامین کشور از لحاظ انرژی با استفاده از منابع داخلی و خارجی و حمایت از رشد و انکشاف صنایع انرژی و صنایع سبک و تولید کننده مواد استهلاکی و غذایی.
۱۳ـ حمایت از مطالعات دور نمایی عامه به منظور استفاده موثر از امکانات ملی و مساعدت های مالی و تخنیکی جهانی، با در نظرداشت نیازمندی های اساسی کشور.
۱۴ـ دفاع از مطالبات و تلاش های انجمن ها و اتحادیه های پیشه وران و صنعت کاران در رابطه به رشد صنایع ملی، تولیدات داخلی و انکشاف صنایع دستی.
۱۵ـ  حمایت از انکشاف و مدرنیزه ساختن ترانسپورت، اعمار شاهراه های مدرن و میدان های هوایی و خط آهن سراسری کشور و وصل آن با شبکه راه های ترانزیتی جهانی.
۱۶ـ  حمایت از صنعت توریزم بخاطر تقویه اقتصاد ملی و اتخاذ تدابیر موثر برای توسعه فرهنگ پذیرایی ازجهانگردان.

 

هـ : در عرصه اجتماعی:

۱ـ دفاع از منافع و حقوق اجتماعی زحمتکشان شهر و ده، پشتیبانی از خواست ها و مطالبات اقتصادی و صنفی آنها.
۲ـ مبارزه در راه تامین حقوق زنان و خانواده ها از طریق توسعه موسسات حمایه طفل و مادر، زایشگاه ها، شیرخوارگاه ها، کودکستان ها، کلینیک ها، تسهیلات آموزش و پرورش و جلو گیری از بهره کشی کو دکان.
۳ـ  مبارزه برای دستیابی به خدمات صحی رایگان، تعلیمات و تحصیلات مجانی برای همه مردم افغانستان طبق احکام قانون از طریق سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و رشد بیمه های اجتماعی.
۴ـ  تلاش در جهت ایجاد مراکز صحی و درمانی و تامین دسترسی عامه به خدمات صحی رایگان، ایجاد مراکز حمایت طفل و مادر در همه ولسوالی ها و نواحی شهر ها، تامین حفظ الصحه محیطی، آب صحی آشامیدنی و وقایه مردم در برابر امراض ساری و پرازیتی بخاطر تامین صحت همه گانی .
۵ـ  مبارزه بخاطر پایان دادن به اشکال مختلف تبعیض و انواع مظالم اجتماعی بخصوص به مناسبات مردسالارانه قرون وسطایی حاکم بر زندگی برده وار زنان که سنگین ترین بار بی عدالتی و ستم اجتماعی را بر دوش می کشند.
۶ ـ تلاش برای تامین مساوات میان شهروندان، تطبیق یکسان قانون بالای همه و تامین عدالت اجتماعی.
۷ـ  مساعی در راه تحکیم وحدت ملی و رفع هرنوع تبعیض و امتیاز میان شهروندان کشور در راه مشارکت سیاسی.
۸ـ  انکشاف متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه مناطق کشور و ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی  و زمینه های مساوی و یکسان استفاده از آن برای تمام شهروندان کشور.
۹ ـ تاسیس بیمه های اجتماعی به هدف تامین رفاه همگانی و حمایت از شهروندان کشور د ر هنگام تقاعد، بیکاری، بیماری، ناتوانی، دوران پیری، معلولیت، معیوبیت، حوادث و آفات طبیعی.
۱۰ حمایت از یتیمان و بیوه زنان، معیوبین ومعلولین جنگ و بحران کشور، تعیین احصاییه دقیق آنها، مواظبت همیشه گی و بدون تبعیض از آنان، فراهم آوری شرایط مناسب زنده گی و امکانات کار و خدمات اجتماعی و جلب حمایت مؤسسات داخلی و خارجی از آنها.
۱۱ـ  مساعی لازم غرض تامین کار و اشتغال برای مردم، بعنوان حل عمده ترین مشکل اجتماعی، عامل عمده  و اساسی تداوم بحران در کشور و عامل مؤثر در زدودن فقر از جامعه، بهبود زنده گی مردم، تامین مصیونیت و محیط محفوظ کار و تخنیک ایمنی د ر تمام مراکز تولیدی و حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی برای مردان و زنان.
۱۲ـ  مبارزه بخاطر حل مشکل مهاجرین و بی جا شده گان، عودت داوطلبانه و آبرومندانه و اسکان مجدد شان در کشور و انجام مساعدت های لازم در زمینه امنیت، سرپناه، کار و اشتغال برای آنان.
۱۳ـ  مبارزه برای حل عادلانه مساله کوچی ها در کشور و فراهم آوری زمینه ها برای اسکان دایمی آنها.
۱۴ـ  حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی و استخدام فارغ از هرگونه تبعیض بر مبنای قوم، زبان، مذهب، جنس و موقف اجتماعی.
۱۵ـ  مبارزه بخاطر افزایش سطح دست مزد کارکنان سکتورهای دولتی و خصوصی و متقاعدین.
۱۶ـ  مبارزه بخاطر تامین امنیت کار و تصویب قوانین عادلانه در حمایت از حقوق کارگران، دهقانان و پیشه وران.
۱۷ـ  حمایت از مبارزات حق طلبانه سازمان های اجتماعی و مد نی و تلاش برای ارتقای نقش آنها در نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی  و اقتصادی کشور.
۱۸ـ  حمایت از پروسه تثبیت احصاییه د قیق نفوس بر اساس توزیع تذکره الکترونیکی تابعیت و استفاده از تکنالوژی معاصر در این زمینه بخاطرتامین انتخابات شفاف و تنظیم پلان های آتیه توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۱۹ـ  تلاش درجهت ایجاد آسایشگاه ها، سناتوریم ها و پارک های تفریحی برای آسایش مردم.
۲۰ـ  مبارزه غرض تامین انکشاف متوازن شهرها و دهات و حل مشکل بی سرپناهی از طریق اعمار محلات جدید مسکونی و منازل ارزان قیمت و اتخاذ تدابیر مؤثر از جانب دولت بمنظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت های عامه برای شهروندان مستحق و فراهم سازی سهولت ها و خدمات اجتماعی برای آنها.
۲۱ـ  مبارزه بخاطر خاتمه دادن به مفاسد اجتماعی و اخلاقی، خاصتاً علیه اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکُلی، دخانیات، دزدی، قمار، اختطاف ها و سایر موارد ترویج کننده فساد در جامعه.
۲۲ـ  حزب ملی ترقی مردم افغانستان، بر آزادی و انسان آزاد باورمند است. انسان آزاد در بیان اندیشه و مواضع، آزاد در تشکیل سازمان های مدنی و منجمله سیاسی، آزاد در اتخاذ تصامیم شهروندانه.
۲۳ـ حزب ملی ترقی مردم افغانستان، برابری حقوقی زنان را با مردان، سنگ محک هرگونه حرکت دموکراتیک و پایه ایجاد جامعه دموکراتیک می داند و در راه تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان مبارزه میکند. نقش موثر و رهبری کننده زنان را در صفوف خویش به طورمستمر ارتقا می بخشد. از جنبش زنان درهمه ابعاد و ترکیب های آن، برای حصولِ حق برابر، دستمزد برابر برای کار برابر، منع انواع خشونت و محافظت قانونی برابر حمایت میکند.
۲۴ـ حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، حزب تحولات اجتماعی به نفع توده های مردم است. عدالت اجتماعی آرمان ماست. حزب ملی ترقی مردم افغانستان برای توزیع عادلانه ثروت ها و درآمد های ملی، عدم تمرکز قدرت و ثروت در دست حلقات محدود مبارزه میکند.

 

و- درعرصه توسعه فرهنگی:

۱ـ مبارزه بمنظورایجاد فرهنگ مترقی، پیشرفته و دموکراتیک با توجه به ارزشهای دینی، سنن و ارزشهای پسندیده ملی و دست آوردهای علمی، فرهنگی و حقوقی جامعه جهانی.
۲ـ  مبارزه برای بازسازی و مدرن سازی نظام فرهنگی کشور اعم از سیستم تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و مسلکی، علوم، هنر و ادبیات با استفاده از تجارب جهانی و دست آورد های ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی جهانی بدون تعصب و تنگ نظری.
۳ـ  حمایت از توسعه مطبوعات، شبکه وسایل اطلاعات جمعی ( جراید، رادیو و تلویزیون، انترنت وسایر پدیده های تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی، سینما، تیاتر...)، توجه به بهبود زنده گی فرهنگیان در کشور، توسعه و غنی سازی فرهنگ پربار و تاریخی کشور.
۴ـ  توجه به تربیه کادرها و معلمین مسلکی معارف و استادان پوهنتونها، ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی آنها و فراهم آوری شرایط مناسب زندگی برای آنان.
۵ـ  پشتیبانی از رشد زبان های ساکنان این سرزمین و تعلیمات ابتدایی اجباری و حق آموزش به زبان مادری برای نوجوانان و جوانان افغانستان.
۶ـ  محو کامل بیسوادی از طریق تأسیس مکاتب سواد حیاتی و متمم و بسیج کلیه نیروها در راه اندازی کمپاین وسیع  و سراسری ملی به منظور آموزش سواد برای هموطنان محروم از سواد حیاتی.
۷ـ مبارزه درجهت تربیت سالم جوانان و کودکان کشور(اعم از دختران و پسران )، بخصوص بازمانده گان قربانیان جنگ از طریق آموزش های مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی، تعلیمات متوسط اجباری، تعمیم مکاتب حرفه ای، کورس های قصیر المدت آموزش حرفه، بهبود شرایط تعلیم و تحصیل و فراهم آوری مصروفیت های سالم فکری و زمینه های ورزشی برای آنان.
۸ـ مبارزه بر ضد تولید و قاچاق مواد مخدر به مثابه بخش جدایی نا پذیر امنیت ملی کشور.
۹ـ مخالفت با جنگ وخشونت و ترویج افکارانسان دوستانه، تحمل پذیری، نظم پذیری، قانونگرایی، مشوره پذ یری، امانت دانستن سرمایه ملی و مرجح دانستن منافع ملی واجتماعی برمنافع شخصی وگروهی.
۱۰ـ  مبارزه علیه تمام انواع انحرافات، خرا فا ت و امراض گمراه کننده  د ر بین روشنفکران افغان، اعم از قوم گرایی، زبا ن گرایی ، سمت گرایی و د یـگـرپنداشت های کهنه بمثابه مانع جدی در راه تجدد و پیشرفت جامعه افغانی و تحکیم وحدت ملی افغان ها.
۱۱ـ  تلاش درجهت رشد ارزش های فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و باستانی و فراهم سازی زمینه برای گسترش تحقیقات باستان شناسی به هد ف شناخت عمیق تر مد نیت ها و تا ریخ باستانی کشور و اتخاذ تدابیر جدی جهت جلوگیری از حفریات و کاوش های خود سرانه آثار باستانی و قاچاق آن به خارج از کشور.
۱۲ـ  مساعی غرض بازگردانیدن آثار تاریخی و باستانی غارت شده از موزیم ملی به کمک یونسکو و سایر موسسات بین المللی، حفظ و نگهداری آثار و آبدات تاریخی کشور.
۱۳ـ  حمایت از مراکز علمی و تحقیقاتی بخصوص اکادمی علوم افغانستان، ایجاد شرایط و امکانات مناسب برای تبارز، رشد و شگوفایی استعداد های فطری و ایجادگر افغان ها، اعم از زنان و مردان.
۱۴ـ  حمایت از دانشمندان، پژوهشگران، مکتشفین، مخترعین و پیشتازان عرصه علوم و فرهنگ، تامین زمینه های بازگشت آبرومندانه به کشور و اشتغال آنها مطابق تخصص و فهم مسلکی آنان و ایجاد شرایط مناسب زندگی برای آنها.
۱۵ـ  حمایت از آزادی فکر و بیان، آزادی قلم و مطبوعات، توسعه رسانه های گروهی و دسترسی مردم به تکنالوژی معلوماتی بحیث وسایل ضروری برای پیشرفت جامعه.

ز- درعرصه روابط بین المللی و سیاست خارجی:

۱ـ  حمایت از منشور سازمان ملل متحد و ارتقای نقش آن در امر حفظ صلح، امنیت جهانی و همکاری بین المللی، پشتیبانی از اصلاحات در سازمان ملل متحد مطابق به واقعیت های کنونی جهان.
۲ـ  حزب ما داشتن سیاست فعال اعتماد سازی و همکاری با همسایه گان و کشور های منطقه  و پیوند های عمیق اقتصادی و فرهنگی با این کشور ها را ضروری می شمارد و عقد موافقتنامه های استراتیژیک چند جانبه امنیت و همکاری منطقه وی و جهانی شامل ضمانت های عدم تجاوز و عدم مداخله نظامی و عدم تهدید به استعمال قوه، همچنان عقد موافقتنامه ها در باره انرژی، ترانزیت و تجارت آزاد و تعرفه، حفظ محیط زیست، جریان آزاد نیروی کار، کالا و سرمایه را برای کشور ما مفید و ضروری میداند.
۳ـ  پشتیبانی از سیاست بیطرفی مثبت و فعال خارجی غرض تامین مناسبات دوستانه مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشور های جهان بخصوص همسایگان بر بنیاد اصول مساوات و احترام متقابل به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر.
۴ـ  پشتیبانی از حق تعیین سرنوشت ملل بدون مداخلات خارجی. همبستگی با مبارزات آزادی خواهانه و داد خواهانه برحق مردمان منطقه و جهان.
۵ـ  مبارزه برای صلح و امنیت منطقه وی و جهانی، منع تولید، آزمایشات و گسترش سلاح های هستوی، کیمیاوی، بیالوژیکی وسایر سلاح های کشتار جمعی تا محو کامل آن.
۶ـ  پشتیبانی از حل منازعات منطقه وی و جهانی از طریق مذاکره، دیالوگ و سایر راهبردهای حل صلح آمیز .
۷ـ  حمایت از مساعی جامعه جهانی غرض تامین تساوی حقوق ملل و استقرار نظم عادلانه اقتصادی و انکشاف کشور های فقیر و کم رشد.
۸ـ  حمایت از مساعی جامعه بین المللی در مبارزه علیه تروریزم، تبعیض نژادی، جنایات سازمان یافته، تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۸ـ ۱۳۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018