تدویر جلسه فعالین شهر کابل

 

جلسه فعالین شهر کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان به ساعت نه صبح مورخ ۲۱ سرطان سال ۱۳۹۷ تحت ریاست رفیق مختار جبار خیل رییس کمیسیون کنترول حزبی شهر کابل در دفتر مرکزی حزب دایر گردید .
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت:
۱ ـ توضیح مصوبات و هدایات دارالانشا، کمیته تدارک و اطلاعیه های شعبه تشکیلات مرکزی ،
۲ ـ استماع و ابراز نظر پیرامون اساسنامه و برنامه حزب ،
۳ ـ جمع آوری کمک های مالی به پیشواز کنگره حزب .
طبق اجندا، در آغاز مصوبات دارالانشا ، کمیته تدارک تدویر کنگره حزب و اطلاعیه های شعبه تشکیلات مرکزی جنسا به جلسه روخوانی گردیده پیرامون هرکدام وظایف نواحی شهر کابل مشخص و وظایف معین به شورای های نواحی سپرده شد.به تعقیب آن روی آساسنامه تعدیل شده مفصلا صحبت و به رفقا وظیفه داده شد تا در سایت های حزب آنرا مطالعه و نظریات تکمیلی خویش را به شعبه تشکیلات مرکزی طی یک هفته بسپارند.
نظر به تقاضا برنامه حزب توسط رفیق انجنیر تاج محمد عضو بیروی اجراییه شهر ، روخوانی گردیده پیرامون آن عده یی رفقا صحبت و ابراز نظر نمودند . فیصله بعمل آمد تا پیشنهادات و نظریات تحریر طی هفته جاری به شعبه تشکیلات مرکزی سپرده شود .

به منظور تدویر کنگره باشکوه حزب و تقویه بنیه مالی حزب ، بتاسی از مصوبه دارالانشا، اشتراک کننده گان جلسه مبلغ ۳۸۰۰ افغانی اعانه فوق العاده جمع آوری و به رفیق عبدالواسع مسوول مالی شهر سپرده شد تا به حساب جاری حزب تحویل نماید . هکذا به منشی های نواحی وظیفه داده شد تا اعانه فوق العاده به کنگره از اعضای حزب جمع آوری و به حساب جاری حزب منتقل نمایند .
جلسه در فضای دوستانه و با ختم صحبت رهنمود رفیق انجنیر سلیمان کا مجو رییس کمیته تدارک تدویر کنگره حوالی ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر اختتام یافت .
درختم کار جلسه ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب به اشتراک کننده گان جلسه و نواحی شهر توزیع گردید.

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۴۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018