به دوستاداران شعر و ادب ازبکی،

اینک اینبارسروده دلپذیری ازشاعرتوانای کشورجناب سید عزیزالله « الفتی »، که یکی از سروده پردازان نازک خیال و نخبه ولایت جوزجان بوده، و ادب شناسان او را « بیدل اوزبیکان» می خوانند را بنشر می رسانیم. امید این سروده زیبای عرفانی مورد پسندش دوستان قرارگیرد. بامداد

 

اویلچـی قیــز

 

ای مغنــــــی تون یریم بولمـــکده کیلتیر گیل رباب

باش له گیل عـــشـاق دیــن ایلـــب نوا نی انتـــخاب

دردی لـــب تشــــــنه ای ســـاقی تعـــلل ایــــتمه یین

بواویلـــچی قیز یوزیدن وقــتی دیر آچسنگ حجاب

پیـــــردیر ایتـــمیــــش اراده ای برهمن اوغـــلی توت

بزم اهــــلی اوزیـــــدن بیــــگانه بولـــگونچه شــراب

بویــــله ناز ایــله که می ســـــوند یرســه ساقی جام ارا

تانگ ایمس دیر محتسب نینگ کونگلی هم بولسه کباب

ای که بولمـــــیش سن ملازم یکــــکه بیر اوی اهلیگه

انــــچه دیر بوساغه ده یاتــــگن لر احـــــوالی خراب

اوشـــــبومی اعجازی بیـــملک برچه گه مقدور ایمس

زاهد اونده اوزنی کورمــــیش صــوفی ایرســـه آفتاب

بواوشل می کیـــم یورک خــونابی نیـــنگ انده قاتیـب

گــوهرین عشـــــق اکســــیری ایــتگن ازل ده لعل ناب

ساقـــیا قیـــلگـــیل جــدل کیـــچ اولدی ایلنــــتــیر قدح

تانـــگ آتر دیـــب شیــــخ میز اینــیقسه ایلر ایشتیراب

عزیزالله « الفتی »

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۳۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

   Copyright ©bamdaad 2018