سروده زیبایی از محترم عالم کوهکن

وطـن

 

سين بيلن بار اعتباريم ای وطن

سين بيلن بار اقتداريم ای وطن

سينده قالدی آبروييم عزتيم

سينده قالدی رنگ روييم همتيمٍ

سين سيزين غربتده کيم بولديم بوکون

سين سيزين گويا تيريک اولديم بوکون

نی قيله ی غربتده راحت يوق ايکن

بيرنفس بيردم فراغت يوق ايکن

توزيگن ت.پراغلرينگنی زاری مين

يم يشيل اوتلاغلرينگنی زاری مين

بونده موسمدين حلاوت کورمه ديم

کيچدی آی و ييل طراوت کورمه ديم

بونده نی قيش نی بهارو يازی بار

بونده بلبل نينگ نی خوش آوازی بار

قيشی يازو يازی دوزخدن يمان

يا که غربتده قيلورمن بو گمان

قيشده گی قارينگنی ساغينديم وطن

هرنی که بارينگنی ساغينديم وطن

گرميسربولسه قوينينگه باريب

توپراغينگنی کوزگه سورتسم يالباريب

سين بيلن بولگنده قدرينگ بيلمه ديم

بو گنه بولدی ثواب ايش قيلمه ديم

گرگدا مين سينده بولسم شاه مين

يوقسه سين سيز مين گدا آگاه مين

نی قيله ی يورتيم بوکون غمخانه دير

بونده گی ايل بيز لره بيگانه دير

نی ديبان شرح فراقينگنی يازه ی

يا چيکيب اونلر فلکدين اوتکزه ی

قه يسی بير غمدين شکايتلر قيله ی

قه يسی ماتمدين حکايتلر قيله ی

شعر ايمس دور بو جگر نينگ پاره سی

دردلی ايل کونگلی نينگ قان ياره سی

استعاره مونده يوق کوز يا شی بو

ينگی بير غمنامه نينگ سوز با شی بو

(عالم کوهکن)

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۶۰۶

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

  Copyright