سروده زیبای از استاد محمد امین « متین اندخویی »

 

ایزگـو ساوغـه

 

ســــیـویـمـلـی مـیــهـــنـیـم ایـل ایـچـــره آ تـیــــنـگ فـــخــردوران دور

زمـــان کـوزگـــوســـیـده شـــوکــتـلـی تــصـــویـــریـنـگ نـمـایـان دور

مـحـبـت نـامـه سـیـن شـاعــر سـیـنـیـنگ مـــد حـیـنـگ بـیـلــن بـاشــلـر  

اد ب یـپـــراغــیـــده  ایــزگــو صـفـــا تـیـنـگ شـــانـلـی عــنــوان دور

نـیـــتـانـگ خـامـــم تـیـلـی وصـفـــیـنـگــده گـویـا بـولـســه بـلـبـلـد یـک

کـه هــــرذره نـگ ا یـچـــیـنـده یـوزتـومـن گـلــشـن شــــگــوفــا ن دور

چـــمـــن ده شــــبـــنـم ا یـنـجـــو ســــی بـیـزر گـلــــلــر قــبــا ســیـنـی

کـوریـــب بـو کــورکـنـی نـرگــیــس قــــراغـی مـحــو و حـیــران دور

چـــیـرایـلـی صـنـعــتـیـنـگ نـازکــلــیـگـی گــل بـرگـی گـه اوخـشــــر

نـفــــاســــتـلـر اونــیـنـگ هـــر بـخـیـه ســیـدن جــلــوه افـشــــــان دور

جـهـانـده عـــظــمـــتـیـنـگـنـی هــیـچ کـیـم انـکـــــار ا یـتــــا آ لــمــــس

کـه دایـم شـانـلـی تـاریـخـیـنـگ قــویـاش یـنـگــلــیـغ درخــشـــــان دور

چـیـکـیـب وحــد ت نـوا ســیــن حـــق ســاری مــردانـه یــول آ چـگـی

بـو مـلـــت نـیـنـگ حــقـــیـقـی رهـــنـمـا ســـی قــوتــلـی قـــــرآن دور

کـوریـنـگ نـی اوزگـه ریـش کـیـلـتـورد یـلـر جـوشـقـیـن قـیـام ایــلـب

بـومـلـی قـــــوزغــالان نـیـنـگ بـیــشــیـگـی بــو جــوزجــــانـا ن دور

بـشـــارت بـیـــرد یـلـــر ا ســـــلام پــیـــروز اولــگــا ئـیـن ایـــلــگــه

بـو ایـزگـو ســاوغــه دن بــرچـه کـونـگــل لــر شـــاد و خـنـــدان دور

وطـنــده تـیـنـچــیـلــیـک دورانـی پــارلـب کـیـلــگـوســــی مـــمـــکـن

بـویـول ده صـــد ق ایـلـه بـیـل بـاغـــلـه گــن لــر اهـــل ایــمـــان دور

قـــویـارمــیـز ربـنـا د یـب آ لــغـه آ دیــم اوزگـــادیــن قـــورقـــمـــای

اولـــوغ  تـیــنـگــری تـعــا لـی بـیــز لــــره دا یـم نـگــهـــبـــــا ن دور

ایـلات لـر حــرلـیـگـیـنـی اسـره گـیـمـیـز کـوز قـــرا ســــــیـــد یـــک

بـیـزه بـو اولـکـه نـیـنـگ هـر تـیـگـره تـاشـی رشـک رضـــوا ن دور

اولـوس فـرهـنـگـیـنی خـوش یـشـنـه تـورمـیـز دل ســـوزیـن کـویـلـب  

ادب قـــامــــوســــیـده تـیـــل بـایـلـیـــگـی شــــمـشــــیــر بــــران دور

 

     استاد محمد امین « متین اندوخویی »

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۱۰۵

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018