زخمي ققنوس

د زړه پر سر مې د درندو غمونو غر ایښی دی
زخمي ققنوس یم، پر سکروټو مې وزر ایښی دی
اوس مې پر شونډو د خندا ګلونه نه غوړیږي
چا مې د اوښکو بارانه باندې اثر ایښی دی
لږ څه به نور هم ستا راتلو ته انتظار وباسم
یاره سپرلیه! ستا پر لاره مې نظر ایښی دی
ما مې پر قبر د خپل فخر جنډه پورته کړله
ما مې د هیلو پر مزار ، ګل د باور ایښی دی
هغه شهید یم چې لاسونه د قاتل مچوم
د خپلې تورې پر جوهر باندې مې سر ایښی دی
چا چې د وینو په دریاب کې لمبولی یمه
ما یې پر څیرې ګرېوانه دُبِ اکبر ایښی دی
بیا به راټول شم، بیا به پاڅیږم له خپلو ایرو
د ابدي خوږلن له پاسه مې ټټر ایښی دی.

( صدیق کاوون )

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۹۰۵

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018