اول ماه می ، روز همبستگی جهانی کارگر در شهر ویانا

 

گزارشگربامداد، ویانا                                                                                  

خورشید دراین روزسخاوت ویژه ای داشت و با نورگرم و خوشآیند خود در رگ های شهرجوش و خروش سرورآوری را براه انداخته بود .از اطراف همه به سوی مرکز ، به آن جاده دایره ایی که نامش را « رینگ » گذاشته اند ، گام برمیداشتند و سرودهای کارگری نوازشگرگوش های شهروندان ویانا و گردشگران خارجی بودند. بیش از صد هزارنفردرکنارهم سنتی را تجلیل نمودند که با مبارزات دیروزی وامروزی کارگران و همه زحمتکشان رابطه دارد و محتوای آنرا خواسته ها و منافع سیاسی و اجتماعی بیشترینه بخش جامعه تشکیل میدهد.

احزاب سیاسی چپ ، سازمان های سندیکایی، نهادهای اجتماعی و فرهنگی ، جنبش های صلح و ایکولوژیک همه با شعارهای گوناگون، ارزیابی های متنوع از اوضاع کنونی و مطالبات ویژه خود راهپیمایی نمودند و در برابر پارلمان و شهرداری هریک به نوبه خود از تخریب دستآوردها و مصوونیت های اجتماعی، راست گرایی، نژادپرستی، ناسیونالیزم، زورگویی در روابط بین المللی، ملیتاریزم ، جنگ ، تهدید و شانتاژ، فقر ، آلوده گی محیط زیست ، دموکراسی زدایی ، لجام گسیختگی نیولیبرالیزم و ده ها پرابلم زنده گی کنونی جهان سخن گفتند. آنها همه با الهام از روز همبستگی و مبارزه  طبقه کارگر نه تنها  خواهان دگرگونی وضع جهانی در راه تامین صلح ، دموکراسی ، عدالت اجتماعی و برآورده شدن اساسی ترین حقوق بشری گردیدند؛ بل در سطح ملی نیز نگرانی شدید خود را از سیاست های راست گرایانه و عوامفریبانه نیروهای برسر اقتدار و سازمان های افراطی ابرازنموده و خواهان کُنش های مشترک همه نیروهای دموکراتیک وعدالت پسند شدند.

 

شورای کشوری اتریش ح م م ت م ا ، که خواهان سهمگیری هرچه فعال اعضای حزب در زنده گی سیاسی و اجتماعی و فعالیت عملی و موثر درکشورهای اروپایی است ؛  نیزدر این مارش با شکوه اشتراک نموده و دوشادوش سایر سازمان های مترقی اتریشی و خارجی در تدویر میتنگ بزرگ همبستگی سهم گرفت. تجلیل مشترک از روز همبستگی جهانی کارگر، فرصت منا سبی بود تا اعضای شورا دوستان همفکر و علاقمندان خارجی را در جریان رویداد های کشورقرار داده ، و توجه شانرا به امر  شریفانه حزب و مردم افغانستان جلب نمایند. همچنان شورای کشوری اتریش سعی نمود تا درمعرفی « انجمن همگرایی و فرهنگ افغان دراتریش» که بمنظور یاری رسانی به هموطنان مهاجر و خدمات فرهنگی ـ اجتماعی  تاسیس گردیده و در فاصله زمانی کوتاه کارهای درخورقدری را انجام داده است ،  کمک نموده و زمینه های تامین روابط همکاری آنرا با نهادهای دیگر فرهنگی ـ اجتماعی خارجی مساعد سازد .

درخوریاد است که دراین روزاعضای شورای کشوری ح م م ت م ا درسایر ایالات اتریش نیز بمناسبت اول ماه می درگردهمایی مشابه سهم  فعال گرفته و همبستگی خود را با زحمتکشان اتریش وسایرکشورها ابراز نمودند.

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۸ـ ۰۲۰۵

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

  استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018