نوروز باستان و سال نو را گرامی میداریم

 

جشن ملی - تاریخی نوروز و حلول سال نو ( ۱۳۹۷ هـ . ش ) به تمام کسانی که ازاین جشن و ازاین روز تجلیل می نمایند و به مردم شریف افغانستان در داخل و خارج ؛ منجمله افغانان مقیم اروپا ، همسلکان عزیز و اعضای محترم انجمن ، مبارک و پر میمنت باد.

استقبال از نوروز باستان و سال نو ، با تمام مصایب و آلام ، ارج  گذاری به تاریخ کهن ، ارزش های ملی و باور به تغیر، امید و رستاخیز است که بهار و رستگاری مصداق عینی و طبیعی آن می باشد.

گذار بسال نو به مفهوم آن است که متاٌسفانه سال دیگر به غم ها و الام مردم ایزاد و تراژیدی خونبار افغانستان دراین سال کماکان با حوادث هولناک تروریستی و نقض خشن حقوق بشری ، رقم خورده است.

بهترین تبجیل و استقبال ازنوروز و سال نو ، این خواهد بود :

- تا در تحلیل ، تشخیص و تعریف زخم خونین افغانستان به اتکا با تعقل و خرد ورزی تلاش نماییم .

- تا با عقلانیت سیاسی و تدبر تجویز و چه میتوان کردها را مشخص بسازیم و درپرتو آن با صداقت و دلسوزی بوطن در جهت خواست واقعی و تاریخی مردم بخاطر صلح و گذار به شاهراه ترقی گام بگذاریم.

افغانستان که تراژیدی خونبار آن معلول و محصول مداخله خارجی است ، کماکان در معرض جنگ اعلام ناشده پاکستان و دسایس الحیل ایران و به حساب جنگ های نیابتی قدرت های رقیب منطقه وی و بین المللی قرار داشته و در دور جدید « بازیهای بزرگ » و آغاز دوباره « جنگ سرد » ، بمثابه معبر ورود و کنترول بر آسیای میانه ، قربانی میدهد.

افغانستان اماج ذهنیت تکفیری بر خاسته از دیوبند ، قم و ارعابیون عرب و قربانی تروریزم شریر بین المللی است  که طَی سالیان متمادی و در سال رو به اختتام همه روزه در مجموع کشور مردم را به خاک و خون کشانیده و کربلاها بر پا می نمایند و در نتیجه آن :

- حق حیات و زنده گی مردم با تهدید مواجه و کشور را از حق گذار به صلح و شاهراه ترقی محروم میسازند

- فقر و تیره روزی ، بیکاری ، اعتیاد گسترده و مصایب بی شمار و جانکاه منجمله مهاجرت و بی جا شدن ها  دامنگیر اکثریت مردم گردیده است .

- تبدیل افغانستان به یکی از مناطق نا امن جهان .

- بار مضاعف بدبختی را زنان و کودکان بدوش می کشند .

انچه را تروریستان و منجمله طالب و داعش انجام میدهند ، عبارت از :

- تکرار فاجعه های حقوق بشری و جنایات هولناک همانند تراژیدی فرخنده.

- جنایات علیه بشریت و جنایات ضد بشری.

- جنایات جنگی، می باشد که عاملان جنایتکار و حامیان آنان در خانه های امن پاکستان مورد حمایت قرار دارند .

مقدرات تاریخی افغانستان چنان رقم خورده است که موقعیت ناب ژیوپولیتیک ، منابع طبیعی و آبهای آن ، بالاثر مداخلات بیرونی و ضعف داخلی باعث تیره روزی مردم ما گردیده است .

مقابله با تمام این مصایب ، چالش ها و بحران روبه تزاید مشروعیت حقوقی و سیاسی ، در پرتو حاکمیت عقل و از طریق تمکین به قانون و رفتن به حاکمیت قانون ، با اصلاحات و تغیر میسر خواهد بود ، هرگونه نسخه پردازی های عجولانه و ماورای قانون و خیال دموکراسی در وجود دولت ضعیف و ناکارا و یا خلای قدرت دولتی ، تکرار حوادث خونین دهه هفتاد را در قبال خواهد داشت .

قومی ساختن جنگ و تشدید مسایل قومی در وجود :

- مرکز گرایان قانون ستیز؛ و مرکز گریزان بی قانون و تقسیم افغانستان به « ساحات نفوذ » و « جزایر قدرت » ، خطرات جدی است که در راستای اهداف استعماری و « کنفدریشن با پاکستان » و « سوریه سازی » دامن زده میشود.

پاشنه اشیل افغانستان ، فقدان دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر میباشد که در عدم موجودیت آن ، صلح ، تحقق دموکراسی و تطبیق اهداف کلان اقتصادی یک سراب خواهد بود .

موجودیت و تداوم کشور کثیرالقوامی افغانستان بقول شاه امان الله در گرو وحدت ملی آن است و این مامول در وفاق و اتحاد اقوام با هم برادر و برابر در برابری و برادری واقعی و تحقق حقوق شهروندان افغان ممکن میگردد.

فلسفه نوروز و سال نو بما می آموزد که با تمام غبارهای تاریک به امید و تغیر باید باورمند باشیم و جانبازی های منسوبان قوای مسلح ، بیداری نسبی نسل جوان که تا هفتاد فیصد جامعه راتشکیل میدهد و پیشتازان و قهرمانان عرصه های سپورت ، موسیقی و سایر بخش ها ، از تسلیم نا پذیری مردم و امید ها مژده میدهند که انجمن حقوق دانان افغان در اروپا همصدا و همگام با امید ها و آرمان مردم ، کماکان بخاطر بلند نگهداشتن صدای حق و حقوق افغان و افغانستان به استقبال سال نو میرود و استدعا میدارد :

ازین فرخنده فروردین و فرخ پیک نوورزی

نصیب « ملت افغان »  سعادت باد و پیروزی

با احترام

هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۱۰۳