پیام شادباش شورای انسجام وهماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت جشن نوروز و بهار سال ۱۳۹۷ خورشیدی

 

 

نرمک ، نرمک میرسد اینک بهار !

بهار سال ۱۳۹۷ خورشیدی و نوروزباستانی جمشیدی فرامی رسد. با صدا پای عشق و آوای شگفتن گلها در دشت ها پراز بوی باران و عطر دل آویز زنده شدن و بارورشدن !

نوروز نماد زنده شدن و آغاز سال جدید خورشیدی  است !

شورای انسجام  و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  پیش ازهمه جشن باستانی نوروز و بهار سال ۱۳۹۷ خورشیدی را به همه همو طنان گران ارج شاد و خجسته می خواهد و آرزو می دارد ، تا در سال جدید درخت پربار صلح و آشتی ، مهر و همباوری  ودوستی در کشور عزیز ما افغانستان ، درمنطقه  و جهان  به شکوفه بنشیند! 

نوروز بزرگم بزن ای مطرب امروز 

زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز

جشن باستانی نوروز از کهن ترین جشن باستانی آریایی است که در میان تبارهای گوناگون فلات بزرگی با گسترده گی و شادمانی برپا می گردد،گسترده گی این جشن در سرزمین های  افغانستان ، ایران ، تاجکستان ، هندوستان ، پاکستان ، ترکمنستان ، آذربایجان ،ارمنستان  و ، بخش های از سوریه ، عراق و ترکیه از فرا گیر بودن آن حکایت می کند.

در واقع پس از رویش بهار و پایان فصل سرمای زمستان ، گیتی رنگ تازه می گیرد و جهان به سوی زایش و پایش به پیش می رود.

نوروز باستانی با ریشه های ژرفش در گهنامه یا  تاریخ کشور ما پیشینه گی نزدیک به پنج هزار ساله دارد، از همان سال ها مردم این سرزمین نوروز را می شناخته اند و آمدن بهار را در روز نوروز جشن می گرفتند.

شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا جشن نوروز باستانی  و بهار سال جدید را به مردم افغانستان، هیات رهبری حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، اعضای پرافتخار حزب  و خانواده های شان  شاد وخجسته می گوید ، و یکبار دیگر آرزومندی خود را درسال جدید که درکشور فلاکت زده و جنگ زده ای ما فضای صلح و باهمی ، مهر و اعتماد و دوستی و برابری حکمفرمایی کند؛  ابراز می دارد. 

امید می دارد، تا در سال جدید وحدت و همسویی  میان نیروهای دادخواه و ترقی پسند که در واقع وارث حقیقی و راستین جنبش های دادخواهی و آزادی پسندی در کشور اند، جوانه بزند.

 

بادرود

 کاوه کارمل 

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۸ـ ۱۹۰۳