بمناسبت هشت مارچ

به مادران و بانوان ستمدیده و اسیر که در انقیاد روابط ستمگرانه جامعه ستمزده طبقاتی و قـدرت های سفاک اشغالگر و مـزدوران خـونریز قطاع الطـریق و اشـرار قـرون وسطایی آنها بسر می بـرنـد. ( کریم حقوق )

 

چرا باور نکنم؟که
در زمزمه پر نشاط ،
صدای مادر، صدای زن
گام های سبز گشایش و رستن
دوباره تولد می یابند، و
منشور لحظه ها
از تلاوت آیات امید رنگین می شوند
که امواج غزل واره
هر واژه آن
وزش پاک صبحگاه بهار است، که
از بلورینه
بلاد ستارگان،
میغ های عبوس یاس می زداید.

آری
زمزمه زنده گی
زمزمه آفرینش
صدای مادر ،
صدای زن است؛
کوهی ست بی سر وانجام،
پناهگاهی ست ،بی انتظار،
بی توقع.

( کریم حقوق )

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۵/ ۱۸ـ ۰۶۰۳