آوای زن

صدای مادر میهن

که فریادش طنین همصدایی هاست میگوید

مگر زن بودنم جرم است ویا مادر بودن تقصیر؟

که باشم ساکت خاموش پایم بسته در زنجیر

ویا اندر فضای احتناق و حالت دلگیر

برای آنکه بنیاد ترا با شیره جانم ،به صد احساس و آرمانم

همش با جوهر انسانیت ، با مهر پروردم

بساط زنده گی را با محبت بر تو گستردم

جهان جان خود را در نفسهایت فدا کردم

لبانت را به خندیدن ، زبانت را به گفتن آشنا کردم

مگر زن بودنم جرم است ومادر بودنم تقصیر؟

که آموزاندمت رفتن بسوی پیش

ولی آنگاه که ایستادی بپای خویش

بدیدم کاولین فربانی ات زن بود

همه خشم تو با من بود

که یا محکوم سنگسارم ، ویا از فقر بیمارم  

گهی از وحشیان قرن ، گهی از خویش بیزارم 

مگر زن بودنم جرم است و مادر بودنم تقصیر  

که از آزاده گی زنها ، هراسانی چو اهریمن

چرا سه صد وشصت از تو ، فقط یکروز آن از من  

بیاد آور محبت های مادر را

وفا داریی همسر را ، پرستاریی خواهر را

مکن استیزه با افرشتگان صلح و آزادی

 منم فرزند زرغونه ، ثریا و ملالی ها     

خروش رهروان راه زهرا و اناهیتا

که از حماسه پیکار شان حماسه ها سازم

چو خورشید حقیقت هرکجا تابم

مگر زن بودنم جرم است ومادر بودنم تقصیر

که بر خیزم ، شوم از قطره ها توفان  

زنم آتش بجان دشمنان دانش وفرهنگ

که تا اندر جهان عاری از تبعیض

زن از قید اسارتها رها گردد

وآنگاه صدهزاران پرچم زیبای آزادی

به اوج قله های آرزو در اهتـزاز آیـد

(عبدالوکیل کوچی )

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۶۰۳