شرکای جـرمی  پاکستان

 

بیشتر از چهل سال است که پاکستان مرکز ترور و خانه امن تروریستان می باشد و دولت انکشور در طول این مدت بمثابه حامی و مشوق سازمان های تروریستی از ترور به مثابه ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی خود استفاده نموده است و مراکز تربیه ، تجهیز و تمویل انان زیر نظر سازمان استخبارات نظامی ای اس ای قرار دارد.

در مورد این واقعیت که دیگر از کفر ابلیس معروفتر است ، صدها کتاب و سند بنشر رسیده  و منجمله انجمن ما از بدو تاسیس و در مواردی که  دلایل الزام انکار نا پذیر ( قتل اسامه ، مرگ مرموز ملا محمد عمر ، قتل ملا منصور و ... ) مطرح بوده ، متکی بر معیار های قبول شده حقوق بین المللی ، دلایل الزام حقوقی علیه پاکستان را منتشر و به مراجع  بین المللی  و سازمان ملل متحد ارسال نموده است ( مجموعه این اسناد در داخل یک نشریه به نشر رسیده ، که لینک  آن در ذیل تقدیم است *). اکنون که دیگر طشت رسوایی پاکستان از بام افتاده و حتا بزرگ ترین متحد و حامی آن ، دولت امریکا نیز سرانجام به واقعیت ادعای چهل ساله افغانستان همنوا  و در شش ماه اخیر از تداوم حمایت پاکستان از سازمان های تروریستی شکایت می نماید.

در بحث نهاد بین المللی نظارت بر مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریزم ( FTTF ) که قراربود تا پاکستان شامل فهرست سیاه آن نهاد گردد ، تصمیم نهایی اتخاذ نگردید . عدم اتخاذ تصمیم در زمینه و موضع انفعالی این نهاد ، زیر پا گذاشتن معیار های چهل گانه آن و نقض احکام کنوانسیون ( ۱۹۸۸م - ویانا ) «  راجع به معاملات غیر قانونی مواد مخدر » می باشد.

عواقب جنایات تروریستان طالب ، داعش و ... که افغانستان را اماج جنایات شان قرار داده اند ، مطابق تعریف کنوانسیون های چهار گانه ژینو :  جرایم ضد بشری ، جنایت علیه بشریت  و جنایات جنگی میباشد که همه روزه باعث قربانی اهالی ملکی گردیده و هستی مادی و معنوی ما را به خاک و خون می کشاند . بدینرو کشورهای حامی پاکستان که مانع تعزیزات علیه انکشور می شوند ، شریک جنایات انجام یافته پنداشته می شوند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسوولیت در قبال افغانستان و مردم به عزا نشسته افغان ، یکبار دیگر به  وجدان جامعه جهانی، سازمان ملل متحد  و اعضای دایمی آن که مسوولیت اخلاقی شان در ایجاد و تداوم تراژیدی خونبار کشورما ، اظهرمن الشمس است ، مراجعه  و صدای اعتراض قربانیان جنایات ناشی از تداوم جنگ اعلام ناشده پاکستان و حمایت آنکشور از تروریستان، این قاتلین مردم بی گناه را بلند و داد خواهی می نماید.

 

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

۲۵ فبروری ۲۰۱۸

 

*http://www.hoqoq.eu/pakteror/mobile/index.htm

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۸ـ ۲۶۰۲

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018