درنگی بر گزارش سازمان بین المللی کار درباره جوانان

 

دکتر اسد محسن زاده

دراین تازه گی ها سازمان بین المللی کار(ILO) گزارشی را در باره جوانان و اشتغال ، تهیه  و در آن وضع جوانان جهان را چهره آرایی کرده است.تصویری را که این سازمان با اعتبار جهانی از وضع موجود  و شرایط زنده گی جوانان  ترسیم نموده است نشاندهنده  دگرگونی هایی در وضع معیشتی آنها می باشد که درمقایسه با چند دهه پیش تر سیر نزولی را می پیماید . ILO از سر وظیفه به جمع آوری ارقام کلی در باره شرایط دردبار زنده گی جوانان در اروپا ، ، افریقا وامریکا پرداخته  و اما  بنابر دلیل های سیاسی نخواسته است بر ریشه های این وضع  و راه های حل برای برون رفت ازآن  درنگ نماید.

بربنیاد داده های این گزارش درباره گرایش جهانی شغل برای جوانان (Global Employment Trends for 2017  ) که توسط  سازمان بین المللی کار، مربوط به سازمان ملل متحد  در ژنیو ـ سویس به نشر رسید  در سال  ۲۰۱‍۷ ترسایی  در جهان نزدیک به هفتاد و یک میلیون جوان، یعنی ۱،۱۳ ٪  کل نفوس جهان بدون کسب و کار بوده اند. درخوریاد ومایه نگرانیست که این وضع از سال ۲۰۱۴  ترسایی بدینسو پیوسته  بدترشده و نرخ بیکاری جوانان دربیست سال گذشته در سطح بلند باقیمانده است .

در سال ۲۰۱۷ میزان بیکاری جوانان در کشور های شمال افریقا نزدیک به سی در صد ؛ دربخش جنوبی صحرا به ۱۱ ٪ ، و در افریقای جنوبی این رقم به بیش از۵۰٪ افزایش یافته و حالت انفجاری به خود گرفته است .

گزارش یاد شده نشان می دهد که درمقایسه با  وضع جوانان درافریقای جنوبی ، جوانان کارجو در اروپا  وضع بهتری دارند. رقم بیکاری جوانان دراروپای شرقی  ۱۷ ٪ ،  و دراروپایی مرکزی ، شمالی و جنوبی ۱۹ در صد تعین شده است . این داده ها درباره بیکاری جوانان در اروپا و سایر کشورها  با ارقام واقعی در تضاد بوده و تفاوت های زیادی را نشان می دهد . به گونه مثال رقم واقعی بیکاری جوانان در یونان ، اتریش  و یا اسپانیا، کشورهای اروپای شرقی و بالکان چیز دیگر را بازگو می نماید. چنانکه منابع معتبر امورکاریابی در اروپا بارها یاد نموده اند پیوسته ارقام ارایه شده توسط نهادهای سازمان ملل متحد ، اتحادیه اروپا ، کنفرانس امنیت و همکاری اروپا  (  OSCE ) و کشورهای مربوطه  دستکاری شده و زیرنام « کاهش اثرات روانی » بربازارکار، میزان بیکاری کمتر و سطح کارگماری بلند تر نشان داده می شود. آنها کوشش می نمایند  تا کسانی را که به صورت موقت و درنتیجه برنامه های کوتاه مدت چون کورس های آموزشی ، سمینارها و سایراقدامات برای چند روزی از لیست  بیکاران برون شده اند را از این فهرست خارج ؛ و از این طریق چهره بازار کار را دلاویز تر جلوه بدهند . بر بنیاد اندوخته های موجود اقدامات  یاد شده دگرگونی بنیادی را در وضعیت شغلی به بارنمی آورد.  در گزارش سازمان بین الملی کار آمده است که  میزان بیکاری جوانان در شرق آسیا ۱۱٪  ، جنوب شرق آسیا  ۱۳ ٪ ؛ و در امریکای شمالی ۱۲ ٪ می باشد.

سازمان بین‌المللی کار که درمیدان های ترویج عدالت اجتماعی، حقوق بشر و حقوق کار فعالیت می‌ نماید درگزارش بالایی بر مساله  سطح درآمد  جوانان و اثرات آن بر شرایط زنده گی  نیز درنک نموده است . بر اساس ارقام منتشر شده این سازمان در کشورهای روبه انکشاف ۱۵۶ میلیون جوان روزانه حد اکثر سه دالر عاید دارند. ۱۷٪ جوانان در این کشورها کمتر از ۱،۹  دالر در روز درآمد داشته و بدینگونه در شدیدترین درجه فقر بسر می برند. یکی ازمشخصه دیگراین وضع دردبار مساله گسترش کارکودکان می باشد که گزارش به آن توجه دارد. بر بنیاد پژوهش های سازمان بین المللی کار درهمکاری با نهاد آزاد واک (Walk Free Foundation)  در سال ۲۰۱۶ ترسایی بیش از ۱۲۵میلیون کودک مجبور به کاربودند،  که هفتاد درصد آنها دربخش کشاورزی استخدام شده بودند.

از این جمع  بیش از ده میلیون کودک به این « تجمل » هم  دسترسی نداشته  ومنحیث « برده های مدرن » مجبور به تن فروشی ، شرکت درجنگ ، و یا منحیث برده ها  درموسسات تولیدی مجبور به کاررایگان شده اند که  از این جمع  ۷۵ ٪ آنها را بانوان تشکیل می دهد.

آقای Kevin Bales پژوهشگر نامدار « برده داری مدرن » بدین باور است که حد اقل ۲۷ میلیون  انسان تحت شرایط مشابهه در مناسبات برده داری زنده گی می نمایند ؛ و سازمان « terre des hommes » نیز بدین باور است که  حد اقل دوازده میلیون انسان در هزاره سوم هنوز تحت شرایط برده گی زنده گی مینمایند.

سازمان  بین المللی کار که در گزراش سالیانه خود به مساله  اشتغال ، بی آینده گی و مهاجرت پرداخته است می افزاید؛ جای تعجب نیست که درچنین وضعی رقم قابل ملاحظه جوانان پا به مهاجر می نهند.

رقم کارگران مهاجرین  ( مردان  و زنان  بین ۱۵ ـ ۲۹ ساله  )  تنها درسال ۲۰۱۵ ترسایی نزدیک به ۵۱ میلیون تن می رسید که بخش بزرگ آنرا جوانان از کشورهای روبه انکشاف تشکیل می دهد.

آمارسازمان نشان می دهد که  بیش از ۴۵ در صد جوانان در کشورهای افریقایی در بخش جنوب صحرا می خواهند تا کشورهای شانرا ترک؛ و به خاطر زنده گی بهتر وشرایط بهتر کاری به خارج بروند.

درکشورهای شمال افریقا ، کشورهای عربی و امریکایی امریکای لاتین این رقم به ۱۷ در صد میرسد.در کل  نزدیک به ۳۶ در صد جوانان به کشورهای دیگر مهاجرت می نمایند.

برای این سازمان مشکل است تا دلیل وضع موجود و رشد بی سابقه سطح بیکاری ، فساد ، اعتیاد ، فحشا ، افزایش کودکان ولگرد و بی سرپرست ، سیر تصاعدی مهاجرت های اقتصادی و افزایش فقر و گرسنه گی را برملا سازد. این سازمان پیشبینی می نماید که درسال ۲۰۱۸ ترسایی  بحران بیکاری  به تعداد ۲۰۰۰۰۰جوان دیگررا به ارتش بیکاران می کشاند.  بدینگونه میزان بیکاری جوانان به بیش از ۷۱ میلیون میرسد.

سازمان بین المللی کار، به دلیل های سیاسی به مناسبات غیرعادلانه اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه داری که  در پی یک قطبی شدن  جهان منحیث مناسبات حاکم ؛ نه فقط در بخش اقتصادی ، بل در میدان های نظامی ، سیاسی و فرهنگی  نیزعمل می نماید اشاره نکرده  است. روشن است که  سرمایه داری و نیولیبرالیزم  ، آفریده گار بحران های عظیم سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی  آز آسیا تا افریقا ، از اروپا تا امریکا  می باشد. برای مین است که با افزایش سطح بیکاری و گسترش فقر در نتیجه  درونمایه غارتگرانه این مناسبات  انحصارات سرمایه داری  و شرکت های فراملیتی  همه روزه به سود های قارونی دست یافته ؛ و درز میان فقر و ثروت  روز تا روز عمیق تر می شود.

 سازمان بین المللی کار نمی خواهد بگوید که درنتیجه « تعدیل اقتصادی » بر پایه نسخه  صندوق بین المللی پول و حاکمیت بالامنازعه  نیولیبرالیزم اقتصادی و فرمانروایی مطلق « بازار آزاد » وضع  جوانان چنین پر آشوب و دردبار شده و امید به آینده  بهتر از دست رفته است. وقتی این سازمان می گوید که در بیست سال گذشته میزان اشتغال جوانان  از ۵۵  در صد به ۴۶ ٪ کاهش یافته است ، می بینیم که  تنها درجریان سالهای  (  ۲۰۱۰ ـ ۲۰۱۵ ) ثروت ۶۲ نفر « ثروتمند برتر»  دنیا در نتیجه غارت دیگران ، جنگ و بهره کشی  بیش از ۵۰۰ میلیارد  دالر افزایش پیدا کرده است و این در حالیست که دارایی نیمه پایینی و فًرودین دنیا درهمین دوره نزدیک به ۴۱  درصد کاهش یافته است .

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۸ـ ۲۱۰۲

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018