آگاهی

شورای سراسری زنان افغان درهالندباهمکاری مشترک با انچمن افغانهای شهر آرنهم ونواحی آن می خواهند بتاریخ سوم مارچ از روز جهانی و همبستگی زنان تجلیل باشکوه بعمل آورند.

بدین منظور از هنرمند جوان و محبوب؛ محترم نجیم نیکزاد دعوت شده است تا با شرکت و اجرای آهنگ های شاد  برخوشی و رنگینی جشنواره بیفزاید.

چون برنامه ویژه خانم هاست احترامانه تقاضامی شود تاجهت شرکت قبلا ثبت نام نمایند.

زمان                          روزشنبه سوم مارچ ۲۰۱۸

آغاز                           ساعت ۱۶ الی ۲۳  شب

تکت درصورت ریزف        ۱۰ یورو بروزمحفل ۱۳ یورو

برای اطفال                     ۳ یورو

تیلفونهای تماس :               0624465670

                                  0263827358     

آدرس : 

  Petersborg   Slochterenweg 40 Arnhem