دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر

 

( ٦٩ ) سال قبل در دهم اگست ( ١٩٤٨ م ) و در شهرزادگاه انقلاب كبیر فرانسه كه ( ١٥٩ ) سال پیشتر ازآن اعلامیه معروف حقوق شهروندان نشر یافته بود ، اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید كه از سال ( ١٩٨٥ م ) در افغانستان همچنان بنام قربانیان حقوق بشر نیز یاد می گردد .

اعلامیه جهانی حقوق بشر دستاورد بزرگ تاریخی ، اندیشه و مبارزه در ورای هزاران سال می باشد كه بعد از مصایب جانكاه و دو جنگ جهانی در قرن گذشته ترسایی ، كرامت انسانی و ذاتی و طبعیی انسان را به صورت جهانشمول و خارج از محدویت زمانی و مكانی در سی ماده مسجل ساخت كه با تصویب اسناد و میثاق های ناشی و مكمل و متمم آن ( میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بین المللی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و كنوانسیون های رفع همه اشكال تبعیض نژادی ، إمحای كلیه اشكال تبعیض علیه زنان ، علیه شكنجه و تعذیب ، حقوق كودک  و ... ) و با تصویب حقوق بشر دوستانه بین المللی ( ١٩٦٨ م) و تصویب لایحه در ( ١٩٧٦ م) بحیث ركن عمده حقوق بین المللی مبدل گردید كه بر طبق اسناد كنفرانس ( ١٩٩٣ م) شهر وین  بنابر همگانی شدن و تسجیل اآنها در قوانین ملی ، دولت ها ، نهادها و شهروندان جهان بخاطر تحقق آن مكلفیت دارند .

بدینترتیب به ملاحظه میرسد كه در بخش تسجیل اصول و معیارهای حقوقی ، چتر بزرگ محافظ حقوق ابنای بشر ایجاد گردیده است.

سوگمندانه باید اعتراف كرد كه در عرصه تطبیق ، تاریخ حدود هفت دهه  تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ، تاریخ نقض خشن معیار های و اصول مندرج در آن می باشد ، احترام و رعایت این اصول قبل از مستلزم حاكمیت قانون در عرصه های ملی و بین المللی می باشد و اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد كه بر طبق احكام منشور آن سازمان مسولیت إنفاذ اسناد بین المللی را عهده دار میباشند ، در عمل  از ناقضان عمده پنداشته میشوند و حتی حق ویتو در آن شورا به حربه دفاع از ناقضان حقوق بشر ، مبدل گردیده است ، طور مثال از سال ( ١٩٥٣ م تا ٢٠٠٣ م ) در هفتاد مورد قطعنامه های شورای امنیت علیه جنایات اسراییل توسط دولت امریكا ویتو گردیده است و درین روز ها ما شاهد هستیم كه رییس جمهورامریكا با اتخاذ تصمیم انتقال سفارت اینكشور به بیت المقدس در تمام معیار ها و مصوبات سازمان ملل متحد را زیرپا ؛ و ازاصول مذكرات مصوب شورای امنیت آن سازمان عدول نموده است .

ناكامی سازمان ملل متحد در جلوگیری از جنگها و منازعاتها جهان و مصایب ناشی از آن ، جهان را آماج جنایات علیه بشریت قرارداده است و ما مرگ عدالت را شاهد می باشیم ، ارقام هولناک در عرصه نقض حقوق كودكان كه تا پنجصد میلیون طفل در معرض تهدید قراردارید و  یكصدو پنجاه میلیون كودك به كار های شاقه مصروف اند و حسب گذارش صندوق حمایت كودكان در سال پار پنج میلیون و شش صدهزار ، به هلاكت رسیده و متاسفانه خلیج فرق اقلیت ثروتمندان و فقیران كه فقط یک فیصد ، برابر نودونه فیصد ثروت را تصاحب می نمایند و ... از عوامل تشدید بحران ، افراطیت و جرایم ، امنیت جهان ما را به مخاطره قرارداده است .

در روز حقوق بشر در افغانستان شاید منصفانه باشد تا از روز نقض حقوق بشر صحبت نماییم ، جنگ خانمانسوز و هجوم تروریستان بین المللی مردم مظلوم افغانستان را از حق  حیات محروم می سازد و همه روزه جنایات علیه بشریت ، جنایات جنگی و جنایات ضد بشری ، فاجعه حقوق بشردر كشور تكرار می گردد و طاعون فقر كه بقول رییس جمهور تا ثلث نفوس شب را به گرسنگی سپری و مصایب ، بیكاری ، بیجا شده گان ، مهاجران ، معتادین و ... سه اكثریت بزرگ ، زنان ، جوانان و فقیران را با خطرات جدی مواجه ساخته است ؛و مافیایی شدن اقتصاد و ترویج اقتصاد جرمی ، گسترش بازار فساد و حاكمیت فساد سالاران و معافیت مجرمین ، فاجعه حقوق بشر را در كشور مستولی ساخته است .

تحقق حقوق بشر فقط و فقط در وجود حاكمیت قانون و ارگان های حراست با صلاحیت حقوق ، میسر خواهد بود و از دید انجمن حقوقدانان افغان در ا روپا ، بهترین تجلیل  از روزجهانی این خواهد بود كه با عبرت از ناكامی ها ، صادقانه به خاطر استقرارحاكمیت قانون تلاش صورت گیرد .

 

باحرمت

هیات رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 ۱۰دسامبر ۲۰۱۷

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۷ـ ۱۱۱۲