کنفرانس انجمن افغان های اتریخت به مناسبت روز جهانی محو خشونت دربرابر زنان


بروز پنجشنبه مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۷ ترسایی  کنفرانسی از سوی انجمن افغان های اتریخت به خاطر گفت و گو در باره ضرورت محو خشونت در برابر زنان ؛ و با برنامه ذیل برپا گردید :
۱ ـ محوخشونت علیه زنان ،
۲ ـ ازدواج های اجباری
۳ ـ  موسیقی
۴ ـ  صرف غذا.
درنخست بانو شهلا یعقوبی  رییسه انجمن ازمحترمه  داکتر ذکیه زمانزاده خواهش بعمل آورد تا در مورد مهارکردن خشونت علیه زنان  دیدگاه های شان را به شرکت کننده گان نشست  پیشکش بدارند. در این بخش داکتر زمانزاده مساله خشونت و اثرات آنرا از دید مسلکی تشریح نموده ؛ و به پرسش های حاضرین پاسخ های قناعت بخش ارایه نمود.
در ادامه  ازمحترم نورآقا نورانی خواهش گردید تا در باره ازدواج های اجباری معلومات ارایه بدارند.

محترم نورانی بصورت فشرده در باره ازدواج ها صحبت نموده ؛ و در این مورد فیلمی را به نمایش گذاشت که متشکل از بخش های ذیل بود:
ازدواج به میل خود،
ازدواج اجباری،
جدایی والدین ،
رهایی اولاد در جایی دیگر(Achterlaten)  بود.

بعداً او ازشرکت کننده گان نشست درخواست نمود تا با دقت فیلم را دیده ؛ و دیدگاه های شآنرا درمورد با هم شریک سازند.
در ادامه شماری از شرکت کننده گان گردهمایی با درنظرداشت احترام به نظریات همدیگر ؛ در فضای آزاد دیدگاه های شانرا با هم تبادله نمودند. با جمع بندی نظریات  شرکت کنده گان این بخش  کنفرانس به آرزوی سلامتی و خوشبختی همه به پایان رسید.
در بخش دومی نشست موسیقی آفغانی توسط  آوازخوان محبوب محترم غفارامینی پیشکش گردید که به محفل رنگینی بیشتر بخشید.  محفل که ساعت یک بعد از ظهر شروع شده بود با  صرف غذا حوالی ساعت شش شام به آرزوی پیروزی و سعادت حاضرین پایان یافت.

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۷ـ ۲۶۱۱